Văn phòng Cơ quan Giám sát Tỉnh ủy được thành lập

Võ Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, ký và ban hành Quyết định số 296-QĐ/UBKTTU về việc thành lập Văn phòng trực thuộc Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 28/5/2024 . Đảng bộ Vũng Tàu.

Văn phòng đề nghị giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nhiệm vụ sau: Xây dựng nội dung, hình thức của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các phiên họp Tỉnh ủy, Thanh tra Tỉnh ủy. Ủy ban tổ chức và chủ trì công tác thanh tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong nội bộ đảng;

Tư vấn về quản lý tài chính, tài sản, chính sách, quản lý văn phòng, công nghệ thông tin, đối nội và đối ngoại của tổ chức…;

Theo dõi, đề xuất tăng lương đúng hạn, trước hạn theo yêu cầu; Đề xuất các công việc giấy tờ, lưu trữ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo báo Bà Rịa-Vũng Tàu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *