Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Hou Aliang, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc, cho biết, Đảng và nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng dân tộc thiểu số, trong đó có phát triển và bảo vệ văn hóa, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số. đặc trưng. Đây là một chính sách lớn và có rất nhiều chính sách được thực hiện ở các giai đoạn khác nhau.

Theo tóm tắt của Ủy ban Dân tộc, các chính sách văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số được triển khai đồng bộ, toàn diện, bao gồm: bảo vệ ngôn ngữ, chữ viết, lễ hội, phong tục, hoạt động văn hóa nghệ thuật và xây dựng các thiết chế văn hóa phi vật thể ở vùng dân tộc thiểu số đã được tiếp nhận; sự quan tâm và triển khai đồng thời đáng kể.

Đặc biệt, việc bảo vệ ngôn ngữ, chữ viết, lễ hội, phong tục tập quán hiện được hầu hết các tỉnh, thành phố thực hiện thông qua các chính sách của Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc gia Hậu A Lềnh. Ảnh: QH

Về xây dựng hệ thống bảo tàng bảo vệ, bảo tồn, hiện có 3 bảo tàng cấp trung ương và 65 bảo tàng cấp tỉnh sưu tầm, kiểm kê, trưng bày các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc thiểu số.

407 dự án sưu tầm, bảo vệ và phát triển di sản văn hóa phi vật thể vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai. 145 hạng mục di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; 559 hạng mục di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số được công nhận là thợ thủ công.

Kết luận số 65 của Bộ Chính trị Trung ương đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhất là nâng cao trình độ hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa ở các vùng, miền. địa phương, chú trọng xây dựng văn hóa. Trùng tu các công trình lịch sử, văn hóa.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị Trung ương, Chính phủ báo cáo Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số. và khu vực miền núi. 2021-2030.

Đây là cơ sở để ban hành Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Kế hoạch mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Trong số 10 dự án trong quy hoạch, có một dự án tập trung vào việc bảo tồn, phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, dự án đặt mục tiêu 80% thôn có nhà văn hóa; 50% thôn có đội văn hóa, nghệ thuật truyền thống hoạt động thường xuyên. Đến cuối năm 2023, cơ bản sẽ đạt được 2 mục tiêu này. Vì vậy, so với mục tiêu Quốc hội đặt ra, các mục tiêu chủ yếu của thời kỳ này cơ bản đã đạt được.

Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc cho biết thêm, mục tiêu chính của giai đoạn này là: bảo tồn 120 lễ hội dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số; hỗ trợ đầu tư xây dựng 20 điểm chuẩn văn hóa cấp thôn từ nguồn ngân sách nhà nước; 800 câu lạc bộ, phong tục dân gian tại các địa điểm sinh hoạt văn hóa các làng dân tộc thiểu số; hỗ trợ xây dựng 3.590 cơ sở văn hóa, thể thao cấp thôn; tạo dựng 80 điểm du lịch tiêu biểu vùng miền núi các dân tộc thiểu số; thực hiện 200 dự án sưu tầm, khôi phục, bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể; nó đang trên đà biến mất…

Hao Aalun cho biết, văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 120 đã được ban hành, các địa phương đang tổ chức và triển khai dự án.

Ở góc độ cơ quan chủ quản quốc gia, Bộ trưởng nêu rõ, nếu toàn bộ kinh phí được cấp được Bộ Thông tin và Du lịch và các địa phương triển khai, giải ngân đầy đủ thì yêu cầu, nguyện vọng bảo vệ, phát huy bản sắc dân tộc sẽ được đáp ứng phần lớn.

Về huy động vốn và các giải pháp quản lý cũng như giải pháp phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, Bộ trưởng bày tỏ đồng tình với câu trả lời của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng.

Bước tiếp theo, Ủy ban Dân tộc sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tận tâm thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Năm 2025, cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết toàn diện “Mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội quốc gia vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”, trong đó, trên cơ sở đó đề xuất phát triển các dự án văn hóa; giải pháp thực hiện giai đoạn 2026 – 2030.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *