Mon. Mar 4th, 2024


Vừa qua, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương từ 1/7/2024 theo Nghị quyết 27.

Giáo viên mầm non, phổ thông ngoài việc quan tâm đến việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên các hạng I, II, III (nhiều nơi chưa bổ nhiệm hạng I, II), còn đặc biệt quan tâm đến việc từ 01/7/2024 khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW, giáo viên sẽ được xếp lương ra sao? Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được xếp vào lương chức vụ hay chuyên môn?

Ảnh minh họa - Vietnamnet.vn

Ảnh minh họa – Vietnamnet.vn

5 Bảng lương theo vị trí việc làm từ 1/7/2024 áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, chính sách cải cách tiền lương sẽ điều chỉnh, thay đổi cơ cấu tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; người lao động trong doanh nghiệp.

Trong đó, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được thiết kế theo cơ cấu mới: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Đồng thời, hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo sẽ được xây dựng để thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới nhưng bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm 5 bảng lương mới như sau:

1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã;

1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương;

1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội, chuyên môn kỹ thuật công an;

1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Đối với các cơ sở giáo dục sẽ áp dụng bảng lương nào?

Theo đó, Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã thống nhất xây dựng bảng lương mới.

Đối với giáo viên khu vực công được xây dựng 1 bảng lương giáo viên chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;

Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề;

Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Như vậy, thực hiện cải cách tiền lương 2024 từ 01/7/2024 thì bảng lương giáo viên khu vực công được xây dựng bảng lương mới theo Nghị quyết 27. Bảng lương chi tiết trong từng trường hợp sẽ được Chính phủ xây dựng trong thời gian tới để thi hành và thể chế hóa chính sách cải cách tiền lương 2024.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có thể xếp vào bảng lương chuyên môn hay bảng lương chức vụ?

Điều mà nhiều nhà giáo quan tâm là sau khi cải cách tiền lương, vị trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông có thể được xếp vào bảng lương nào.

Cần lưu ý rằng vị trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường công lập được xếp vào vị trí cán bộ quản lý hay nói đúng hơn là viên chức quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập, hiện nay đang xếp lương các hạng I, II, III giống như giáo viên nhưng có hưởng thêm phụ cấp chức vụ, vẫn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo quy định tại Điều lệ trường học và các Thông tư quy định thời gian làm việc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chịu chi phối bởi Luật Giáo dục, Luật Viên chức,.

Ngày 05/5/2022, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Theo đó, có 03 nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo: (1) Chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; (2) Chức danh, chức vụ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; (3) Khung chức danh, chức vụ thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý.

Cụ thể như sau:

Nhóm I: Các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước gồm Lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhóm II:Chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý gồm: Các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị quản lý; Các chức danh diện Ban Bí thư quản lý.

Nhóm III: Khung chức danh, chức vụ thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý gồm: Tổng cục trưởng và tương đương; Phó Tổng cục trưởng và tương đương; Vụ trưởng và tương đương; Phó vụ trưởng và tương đương; Trưởng phòng và tương đương; Phó trưởng phòng và tương đương; Cán bộ xã, phường, thị trấn. [1]

Như vậy, trong danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở (dự kiến cũng sẽ là đưa vào bảng lương chức vụ các chức danh lãnh đạo của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở), người viết không tìm thấy vị trí của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông.

Theo những tìm hiểu như trên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vẫn sẽ được xếp lương chung bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ như đối với giáo viên từ 01/7/2024 và được hưởng thêm tiền khi giữ chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 520/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu trước ngày 31/3/2024 các Bộ, ngành địa phương phải hoàn thành xây dựng và ban hành Đề án vị trí việc làm để làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024. [2]

Tài liệu tham khảo:

[1] https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/ket-luan-so-35-kltw-ngay-0552022-cua-bo-chinh-tri-ve-danh-muc-chuc-danh-chuc-vu-lanh-dao-va-tuong-duong-cua-he-thong-8535

[2] https://vpcp.chinhphu.vn/van-ban-ban-hanh/173165.htm

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi NamBy Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *