Mon. Apr 15th, 2024


Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường”

Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đang là những vấn đề cấp bách, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Kể từ Nghị quyết số 24-NQ/TW về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đến nay sau 10 năm, công tác này đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Để đạt được mục tiêu Nghị quyết đặt ra, cần đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động bảo vệ môi trường tới mọi tầng lớp nhân dân, trong đó đoàn viên công đoàn là lực lượng xung kích, đi đầu trong các hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và tại địa phương nơi ở.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã chỉ ra bối cảnh ô nhiễm môi trường đang diễn ra phức tạp, đặc biệt tại các khu chế xuất, khu công nghiệp; tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động trong xử lý, giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực trạng vấn đề xử lý rác thải nhựa, chất thải rắn tại các doanh nghiệp; công tác giảm sát bảo vệ môi trường của tổ chức công đoàn, người lao động trong doanh nghiệp…

Nhiều ý kiến đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm, mô hình hay của các tổ chức công đoàn, người lao động trong công tác xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, sản xuất xanh bền vững… Đồng thời, các đại biểu cũng nhấn mạnh để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường một cách hiểu quả, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt; người dân và doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm và chủ thể thực hiện, cùng với sự tham gia hiệu quả của các tổ chức chính trị – xã hội.

Phó Tổng Biên tập báo Lao động Nguyễn Đức Thành cho biết, tại Hội nghị COP 2, các quốc gia, trong đó có Việt Nam đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ về phác thải khí nhà kính với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Trong đó, chuyển đổi cơ cấu năng lượng sang ưu tiên năng lượng sạch, tái tạo là trọng tâm.

“Những ý kiến tại diễn đàn góp phần đưa ra các giải pháp cụ thể, nhằm thúc đẩy các hoạt động công nhân, người lao động bảo vệ môi trường. Qua đó, nêu cao hơn nữa vai trò của người lao động trong hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự tham gia tích cực của các công đoàn cơ sở trong các hoạt động giám sát công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường”, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Đức Thành nhấn mạnh.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *