Mon. Mar 4th, 2024


06/02/2024 – 20:02:00

Nhằm tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng quy định của Luật quản lý Thuế.

Trong đó chú trọng nội dung về nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT), kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số có nghĩa vụ đăng ký, kê khai nộp thuế theo quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời phân công bố trí cán bộ tại các bộ phận có liên quan để chủ động phối hợp khi có đề nghị của cơ quan thuế.

Đối với Cục Thuế tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế, nghĩa vụ kê khai nộp thuế, các loại thuế phải thực hiện kê khai trong hoạt động kinh doanh TMĐT trên các phương tiện truyền thông của tỉnh để người nộp thuế biết và tự thực hiện kê khai, nộp thuế. 

Căn cứ danh sách các website thương mại điện tử do các Sở, ngành cung cấp; thông tin giao dịch qua ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử do các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại cung cấp; số lượng hàng hóa vận chuyển do các đơn vị vận chuyển cung cấp, … Cục Thuế thực hiện các biện pháp quản lý thuế theo quy định nhằm đảm bảo chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này.   

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, khảo sát, thống kê hoạt động kinh doanh TMĐT đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có lập Website TMĐT bán hàng và Website cung cấp dịch vụ TMĐT. Công an tỉnh hối hợp, với cơ quan thuế trong quá trình xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử có hành vi chống đối, vi phạm pháp luật về thuế. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp có hiệu quả với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu thuế và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT có phát sinh doanh số trên địa bàn thuộc đối tượng quản lý thuế theo quy định. By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *