Fri. Feb 23rd, 2024


Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong giai đoạn 2013-2021, quy mô đào tạo các trình độ giáo dục đại học tăng từ 1.546.478 người lên 2.021.901 người, đạt tỷ lệ tăng 30,7%.

4,09581408.jpg
4,09581408.jpg

Thời gian qua, quy mô giáo dục đại học của cả nước có bước phát triển và đổi mới quan trọng.

Giai đoạn 2013-2021, quy mô đào tạo các trình độ giáo dục đại học tăng từ 1.546.478 người lên 2.021.901 người, đạt tỷ lệ tăng 30,7%.

Số lượng cơ sở giáo dục đại học của cả nước tăng từ 207 trường lên 237 trường.

Số lượng, trình độ, năng lực đội ngũ giảng viên các trường đại học được nâng lên. Tỷ lệ giảng viên có học vị tiến sỹ tăng từ 14,3% năm 2013 lên 31,2% năm 2021./.

Theo https://www.vietnamplus.vn/quy-mo-dao-tao-cac-trinh-do-giao-duc-dai-hoc-cua-ca-nuoc-tang-307/906551.vnpBy Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *