Mon. Apr 15th, 2024


20220331_065342.jpg
Bến Tre tập trung phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng

Kế hoạch có mục tiêu phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng; tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống vật chất, tinh thần cho người làm nghề rừng và người dân sống gần rừng; góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, danh lam thắng cảnh và tri thức bản địa của cộng đồng địa phương.

Đồng thời, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm, ngư kết hợp hiệu quả, bền vững trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương gắn với phát huy có hiệu quả tri thức bản địa nhằm nâng cao giá trị gia tăng từ rừng, tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ, góp phần tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác.

Về mục tiêu cụ thể, Bến Tre tập trung bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng hiện có và diện tích rừng được trồng mới trong giai đoạn 2021 – 2030, đáp ứng yêu cầu phòng hộ và bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động tiêu cực do thiên tai gây ra, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 2% vào năm 2025 và 2,1% vào năm 2030; tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp 1,52%/năm.

Bên cạnh đó, phát triển dịch vụ môi trường rừng trên cơ sở cụ thể hóa, mở rộng các loại dịch vụ môi trường rừng; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn từ dịch vụ môi trường rừng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; triển khai hiệu quả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon rừng. Phát triển các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí bền vững.

anh(1).jpg
Rừng ngập mặn ven biển Bến Tre

Cùng với đó, phát huy tiềm năng, lợi thế, khai thác giá trị của vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên du lịch; mở rộng các loại hình du lịch, quan tâm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn với các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, lịch sử và tri thức bản địa của cộng đồng địa phương. Đồng thời tăng cường đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho lao động trong lĩnh vực lâm nghiệp; từng bước nâng mức thu nhập cho người lao động thuộc hộ nghèo và cận nghèo tham gia các hoạt động sản xuất lâm nghiệp.

Đối với nhiệm vụ, Bến Tre tập trung phát triển các hình thức nông, lâm, ngư kết hợp; phát triển dịch vụ môi trường rừng; phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí. Riêng về giải pháp, tỉnh sẽ cụ thể hóa hệ thống cơ chế, chính sách lâm nghiệp; quản lý rừng và phát triển vùng nguyên liệu; ứng dụng khoa học và công nghệ; tổ chức triển khai hiệu quả các lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp; đào tạo, tập huấn, tuyên truyền và nâng cao năng lực; tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế.

Về kinh phí, tỉnh Bến Tre thực hiện đa dạng nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo quy định, bao gồm: Ngân sách nhà nước; lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, kế hoạch, dự án khác; nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng và cho thuê môi trường rừng; các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, UBND tỉnh Bến Tre giao cho Sở NN&PTNT làm cơ quan đầu mối, tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý và tổ chức thực hiện. Phối hợp với các cơ quan báo, đài và các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, các hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Riêng với Sở TN&MT Bến Tre có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT tham mưu UBND tỉnh Bến Tre trong việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo đúng quy định pháp luật; đồng thời cụ thể hóa các chính sách mới về đất đai liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *