Fri. Apr 19th, 2024


Elon Musk đứng cạnh R1, một cỗ người máy dùng để lắp đặt chip N1 của Neuralink

Nguồn hình ảnh, Steve Jurvetson

Chụp lại hình ảnh,

Elon Musk đứng cạnh R1, một cỗ người máy dùng để lắp đặt chip N1 của Neuralink