Wed. Feb 21st, 2024


Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Kế hoạch Kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2024.

Kế hoạch kiểm tra dự kiến thực hiện từ tháng 02/2024 đến hết tháng 11/2024.

Mục đích của kế hoạch kiểm tra là hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, triển khai, thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ: thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý. Đảm bảo tính dân chủ, khách quan, minh bạch và khoa học trong các lĩnh vực hoạt động của nhà trường.

Đánh giá kết quả thực hiện công tác tổ chức cán bộ tại các cơ sở giáo dục nhằm khuyến khích thúc đẩy phát triển các mặt tích cực, mặt tốt và điều chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động tại các cơ sở giáo dục.

Qua thực tiễn kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo kịp thời, điều chỉnh hợp lý các kế hoạch đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động và đánh giá cơ sở giáo dục đúng thực chất và khách quan. Đồng thời, rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, thầm quyền và trách nhiệm quản lý của các đơn vị trực thuộc Sở, từ đó Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu để cơ quan cấp trên xây dựng kế hoạch điều chỉnh, sắp xếp cơ cấu tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Ba Đình.jpg
Ảnh minh họa: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ba Đình

Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ kiểm tra về tổ chức, bộ máy của đơn vị (gồm: số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý; tổ chức bộ máy (hội đồng trường, tổ chuyên môn, khoa,… nếu có); tổ chức Đảng, đoàn thể).

Sở cũng sẽ kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo; công tác quy hoạch, bổ nhiệm (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn).

Kiểm tra công tác quản lý biên chế như: số lượng biên chế được giao và thực trạng đội ngũ tại đơn vị; tổng số biên chế được giao, số biên chế hiện có, cân đối thừa, thiếu; số lượng người hợp đồng lao động, thỉnh giảng tại đơn vị.

Việc kiểm tra việc tuyển dụng, quản lý sử dụng viên chức và thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của cấp trên đối với viên chức sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội kiểm tra quá trình ký hợp đồng làm việc đối với viên chức chuyển đến và mới tuyển dụng; quy trình tuyển dụng đối tượng hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ; Hợp đồng lao động đối với giáo viên thỉnh giảng, đối với giáo viên, nhân viên theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ và nhân viên trong chỉ tiêu; quản lý và sử dụng đối với giáo viên thỉnh giảng, đối với giáo viên và nhân viên hợp đồng.

Thực hiện kiểm tra chế độ làm việc đối với viên chức và lao động hợp đồng, bao gồm các nội dung: chế độ làm việc và thực hiện giờ dạy của cán bộ quản lý; chế độ làm việc của viên chức giáo viên; chế độ làm việc của viên chức nhân viên; và chế độ làm việc của lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ đối với nhóm phục vụ.

Cũng trong kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện nghỉ chế độ, chính sách và tiền lương đối với viên chức, lao động hợp đồng.

Ngoài ra, Sở cũng kiểm tra việc đánh giá xếp loại viên chức, lao động hợp đồng theo tháng trên phần mềm, công tác văn thư lưu trữ, việc triển khai quy chế dân chủ tại đơn vị.

Kế hoạch nêu rõ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra công tác Tổ chức cán bộ, trong đó, đồng chí Trần Thế Cương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: trưởng phòng, phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ – Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở giáo dục: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, bí thư Đảng bộ hoặc Chi bộ (phó bí thư nếu cấp trưởng của đơn vị là bí thư), chủ tịch công đoàn, cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ, kế toán, trưởng ban thanh tra nhân dân, bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, văn thư; ngoài ra có đủ lực lượng đề hỗ trợ cho nội dung kiểm tra của Đoàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu cơ sở giáo dục chuẩn bị báo cáo theo các nội dung kiểm tra nêu trên và chuẩn bị hồ sơ về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị; báo cáo tóm tắt các nội dung tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị.

Ngọc MaiBy Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *