Fri. Apr 19th, 2024


Bình Phước : Cổng thông tin điện tử


(CTTĐTBP) – Ngày 20/02/2024, UBND thành phố Đồng Xoài ban hành kế hoạch tập huấn nâng cao kỹ năng phục vụ công tác chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn thành phố. 

Theo Kế hoạch, UBND thành phố sẽ tổ chức 03 lớp tập huấn. Lớp 1 tập huấn đăng ký và sử dụng chữ ký số trên dịch vụ công (DVC) quốc gia, lớp tập huấn được tổ chức trong 02 ngày, dự kiến thời gian tổ chức trong tháng 01/2024. 

Lớp 2 tập huấn sử dụng các ứng dụng dùng chung, tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng Bình Phước Today; tải và cài đặt chữ ký số trên Hệ thống quản lý văn bản; đăng nhập, nộp và xử lý hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia, số hoá hồ sơ trên DVC. Lớp tập huấn được tổ chức trong 01 ngày, dự kiến thời gian tổ chức trong tháng 3/2024.

Lớp 3 tập huấn đăng ký và sử dụng chữ ký số trên DVC quốc gia, tải và cài đặt và sử dụng các ứng dụng Bình Phước Today, đăng nhập và nộp hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia, chữ ký số trên DVC… Lớp tập huấn được tổ chức trong 02 ngày, dự kiến thời gian tổ chức trong tháng 4/2024.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và triển khai chương trình tập huấn. Đa dạng hóa hình thức tập huấn, có sự liên kết, liên hệ với các bài học kinh nghiệm thành công để có thể áp dụng được trong thực tiễn. Đội ngũ báo cáo viên tập huấn là những người có kinh nghiệm triển khai thực tế các ứng dụng phục vụ công tác chuyển đổi số.

Kết thúc chương trình tập huấn, các học viên sử dụng thành thạo các ứng dụng như: phòng họp không giấy; tải, cài đặt và sử dụng ứng dụng Bình Phước Today; truy cập, đăng nhập Cổng DVC quốc gia, sử dụng chữ ký số trên DVC quốc gia./.

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *