Mon. Mar 4th, 2024


Đây là sự kiện có tầm quan trọng lớn đối với các đảng, phong trào và lực lượng cánh tả và tiến bộ, trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng xấu đi và khủng hoảng hệ thống ảnh hưởng đến toàn thế giới, trong khi chủ nghĩa phát xít trỗi dậy ở nhiều nơi.

Tại Cuộc gặp lần thứ hai này, các nhân sĩ, trí thức, nhà tư tưởng và học giả trên khắp thế giới sẽ thảo luận về tầm quan trọng của tình đoàn kết và vị thế của thanh niên khi đối mặt với chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa phát xít mới. Các đại biểu cũng sẽ thông qua chương trình nghị sự chung để đối đầu với những thách thức hiện nay.

Trong Cuộc gặp lần thứ nhất, diễn ra tại thủ đô của Cuba tháng 2/2023, các đại biểu đã thông qua kế hoạch hành động, bao gồm cam kết nỗ lực vì công bằng xã hội; ủng hộ thống nhất trong đa dạng trong các lĩnh vực rộng lớn nhất của cách mạng cánh tả trên bốn mặt trận cơ bản: chống chủ nghĩa tư bản, chống chủ nghĩa đế quốc, chống chủ nghĩa phát xít và công bằng xã hội; phản đối các biện pháp cưỡng chế đơn phương, đặc biệt là các biện pháp cấm vận nhằm khuất phục các dân tộc và phục vụ mưu đồ của chủ nghĩa đế quốc; bác bỏ mọi hành động vũ lực chống lại các phong trào cách mạng hoặc tiến bộ trên thế giới; ủng hộ hòa bình và đối thoại, đặc biệt ủng hộ một giải pháp nghiêm túc, mang tính xây dựng và thực tế cho cuộc chiến ở châu Âu, bằng các biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và đàm phán,…

Kế hoạch hành động của Cuộc gặp cũng tố cáo chủ nghĩa thực dân mới về văn hóa; nhất trí bảo vệ ký ức lịch sử, nghiên cứu và phổ biến công lao của các anh hùng, liệt sĩ vì nền độc lập và công bằng xã hội của các dân tộc ở miền Nam; trao đổi tư liệu và tạo lập một thư viện kỹ thuật số nhằm phổ biến rộng rãi các nội dung trên, chủ yếu hướng tới thế hệ trẻ; triển khai các chiến lược truyền thông chung và chương trình nghiên cứu về những thách thức của cánh tả trước cuộc chiến truyền thông của chủ nghĩa đế quốc, đồng thời tăng cường đào tạo liên quan đến những vấn đề này.By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *