Wed. Feb 21st, 2024


 – Chính phủ quyết định bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài…

Xuất khẩu lao động
Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 144/QĐ-TTg ngày 2/2/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2024 và năm 2025.

Cụ thể, Quyết định cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 2 ngành nghề kinh doanh sau: Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề; kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề, Quyết định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi, bổ sung giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (2.000250).

Theo đó, thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi, bổ sung Giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, không yêu cầu cơ quan, tổ chức phải nộp lại “Giấy chứng nhận đã được cấp”.

Đồng thời, bổ sung cách thức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với thủ tục cấp, cấp lại, cấp đổi thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia (1.000567).

Cùng với đó là thay đổi thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, không yêu cần nộp lại: “chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã được cấp” đối với thủ tục hành chính cấp, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ KNNQG (1.000546).

Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Quyết định bãi bỏ thủ tục hành chính cấp thông báo chuyển trả đối với người lao động, kể cả đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng đi làm việc ở nước ngoài theo Hiệp định Chính phủ (2.002021); bãi bỏ thủ tục hành chính cấp Thư giới thiệu cho công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia (2.000292) và cấp lại Thư giới thiệu cho công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia…

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *