Wed. Feb 21st, 2024


Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2024.

Quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Theo đó, kế hoạch đặt chỉ tiêu toàn tỉnh năm 2024 có 88,68% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 82% thôn, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”; 120 xã, phường, thị trấn được công nhận “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 79% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Phấn đấu có 26 phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; thành phố Bắc Giang được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đối với huyện, thành phố, thị xã, kế hoạch đặt chỉ tiêu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hỏa táng; phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố nâng tỷ lệ hỏa táng tăng thêm 5%/năm. Triển khai thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí “Ứng xử trong gia đình”, phấn đấu có 20% số hộ gia đình treo bộ tiêu chí trong nhà.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo các cấp chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện phong trào. Quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa (sân chơi, bãi tập…); tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh; Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và môi trường mạng tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến, phê phán những biểu hiện lệch chuẩn trong xã hội… lan tỏa những tin tích cực trên tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Tổ chức phát động Giải báo chí về phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2024; tuyên truyền về văn hóa giao thông; quy tắc ứng xử nơi công cộng và môi trường mạng. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình trong phong trào TDĐKXDĐSVH. Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn hiệu quả của các mô hình điển hình, chủ động phát hiện các mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở, mô hình điển hình trên từng lĩnh vực của phong trào. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức văn hóa – xã hội nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phong trào TDĐKXDĐSVH.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh có nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện phong trào. Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phong trào cho đội ngũ công chức văn hóa – xã hội các cấp; phổ biến và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào.

* Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Trần KhiêmBy Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *