Mon. Mar 4th, 2024


– Tập trung tối đa nguồn lực cho phòng chống cháy rừng. 

– Đông Nam Bộ dẫn đầu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài.

– Kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

– Sẽ xác định nồng độ cồn trong hơi thở của người lái xe.

– Nóng cuộc cạnh tranh vị thế dẫn đầu trên thị trường xe điện.

Đăng ký theo dõi kênh BPTV Podcast tại: https://by.com.vn/N4x0SWBy Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *