Đặt vé máy bay Jetstar Pacific Airlines, Vietnam Airlines, Air Mekong

Rss Feed
 
ĐIỀU 1 ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

1.1 Trong Điều lệ vận chuyển này, các thuật ngữ và diễn giải có nghĩa như sau (các thuật ngữ và diễn giải được sắp xếp theo thứ tự chữ cái):
Chỗ ngồi có nghĩa là chỗ ngồi trên máy bay của chúng tôi.
 
Chúng tôi, của chúng tôi, chính chúng tôi, đối với chúng tôi và Hãng vận chuyển có nghĩa là Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines.
Công ước có nghĩa là bất kỳ văn bản nào trong số các văn bản sau, khi được áp dụng:
 
Công ước về thống nhất các quy định về vận chuyển hàng không quốc tế ký ngày 12 tháng 10 năm 1929 tại Warsaw (sau đây được gọi là Công ước Warsaw) và Công ước Warsaw được sửa đổi tại Hague ngày 28 tháng 09 năm 1955; và Bất kỳ nghị định thư hoặc công ước nào khác được áp dụng và bất kỳ văn bản pháp luật nào có thể áp dụng.
Đặt chỗ có nghĩa là các thông tin chi tiết mà chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi đã nhập vào hệ thống của chúng tôi liên quan đến Hành trình sẽ do chính Hành khách tham gia hoặc người mà Hành trình của họ được Hành khách thanh toán.
Điều lệ vận chuyển có nghĩa là những điều kiện về vận chuyển và bao gồm cả Giá cước hiện hành có hiệu lực vào từng thời điểm và các điều khoản chính của Điều lệ vận chuyển được quy định trên Vé điện tử và Xác nhận hành trình.
Giá cước có nghĩa là giá vé máy bay và các phí của chúng tôi được công bố trên trang Web hoặc bằng văn bản với các điều kiện áp dụng kèm theo.
Hành khách,Quý khách, của Quý khách và chính Quý khách có nghĩa là bất kỳ cá nhân nào, ngoại trừ các thành viên phi hành đoàn, được chuyên chở hoặc sẽ được chuyên chở bằng máy bay với sự chấp thuận của chúng tôi.
Hành lý có nghĩa là tài sản cá nhân của Hành khách mang theo trong chuyến đi của mình. Trừ khi được quy định khác đi, Hành lý bao gồm Hành lý xách tay và Hành lý ký gửi.
Hành lý ký gửi có nghĩa là Hành lý được chúng tôi giữ hộ và Hành lý đó đã được chúng tôi cấp Thẻ hành lý; Hành lý ký gửi còn được gọi là “Hành lý đã đăng ký”.
Hành lý xách tay hoặc Hành lý mang lên khoang hành khách có nghĩa là bất kỳ Hành lý nào ngoài Hành lý ký gửi, bao gồm tất cả đồ vật được Hành khách mang lên khoang hành khách của máy bay.
Hành trình có nghĩa là một chuyến bay từ một sân bay này đến một sân bay khác.
Hãng vận chuyển có nghĩa là Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines hoặc Jetstar Pacific Airlines (xem thêm định nghĩa “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “chính chúng tôi” và “đối với chúng tôi”).
Mã số xác nhận có nghĩa là mã số được ghi trong hệ thống lưu trữ bằng máy tính của chúng tôi và được cấp cho Hành khách để xác nhận việc đặt chỗ trên chuyến bay của Hành khách.
Ngày có nghĩa là các ngày dương lịch, bao gồm bảy (7) ngày trong tuần; với điều kiện là, trong việc gửi thông báo, ngày gửi thông báo không được tính.
Quy định của Hãng vận chuyển có nghĩa là các quy định ngoài Điều lệ vận chuyển này được chúng tôi ban hành và có hiệu lực tại từng thời điểm, quy định việc vận chuyển Hành khách và/hoặc Hành lý và có sẵn tại các Phòng vé, quầy làm thủ tục check-in của chúng tôi và trên trang Web của chúng tôi.
Thẻ hành lý có nghĩa là chứng từ do chúng tôi cấp cho Hành khách để nhận dạng Hành lý ký gửi.
Thiệt hại bao gồm chết, bị thương hoặc tình trạng thương tật đối với Hành khách và bao gồm cả việc mất mát, mất một phần, bị ăn trộm hoặc thiệt hại khác đối với Hành lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến quá trình vận chuyển trên máy bay hoặc các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, thiệt hại này sẽ không bao gồm sự hao mòn thông thường của Hành lý, ví dụ như vết cào xước nhỏ, lõm, sờn và vết rách của Hành lý.
Tờ vé điện tử có nghĩa là tờ vận chuyển điện tử hoặc chứng từ có giá khác được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
Trang Web có nghĩa là trang thương mại điện tử do chúng tôi cung cấp tại địa chỉ http://www.jetstar.com/vn/vi/ để Hành khách đặt chỗ qua mạng điện tử và tiếp cận các thông tin về chúng tôi.
Xác nhận đặt chỗ là tài liệu tham chiếu do chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi cung cấp, được ghi trong Vé hoặc Vé điện tử và Xác nhận hành trình và để xác định việc Đặt chỗ mà Quý khách đã thực hiện với chúng tôi.
Vé hành lý có nghĩa là chứng từ do chúng tôi cấp cho Hành khách và được xem như giấy biên nhận đối với Hành lý ký gửi và liên quan đến việc vận chuyển Hành lý ký gửi và bao gồm Thẻ hành lý.
Vé điện tử và Xác nhận hành trình có nghĩa là chứng từ do chúng tôi cấp cho Hành khách đã Đặt chỗ, trong đó có tên Hành khách, Xác nhận đặt chỗ và/hoặc Mã số xác nhận, thông tin chuyến bay, các điều kiện chính của Điều lệ vận chuyển và các thông báo.
Vé có nghĩa là Vé điện tử và Xác nhận hành trình và bao gồm cả Vé điện tử và Tờ vé điện tử do chúng tôi phát hành hoặc được phát hành nhân danh chúng tôi và bao gồm Điều lệ vận chuyển và các thông báo.
Vé điện tử có nghĩa là Vé điện tử và Xác nhận hành trình do chúng tôi phát hành hoặc do các Đại lý phát hành nhân danh chúng tôi, Tờ vé điện tử và thẻ lên máy bay, nếu có.


1.2 Diễn giải
Đề mục hoặc tiêu đề của mỗi điều của Điều lệ vận chuyển này chỉ được sử dụng cho mục đích thuận tiện tra cứu và không được sử dụng để giải thích nội dung của điều khoản đó.
 
ĐIỀU 2 ÁP DỤNG ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN
2.1 Quy định chung
Điều lệ vận chuyển này áp dụng cho việc vận chuyển bằng đường hàng không do chúng tôi thực hiện hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khi chúng tôi có trách nhiệm pháp lý liên quan đến Hành khách và chuyến bay của Hành khách.
 
2.2 Điều khoản và điều kiện ưu tiên áp dụng
Việc vận chuyển Hành khách trên bất kỳ chuyến bay nào do chúng tôi thực hiện phải tuân theo và phụ thuộc vào các quy định sau mà không có bất kỳ ngoại lệ nào:
 
Đặt chỗ;
Điều lệ vận chuyển này và các điều khoản chính của Điều lệ vận chuyển được trích dẫn trong Vé điện tử và Xác nhận hành trình của Quý khách;
Luật áp dụng, bao gồm Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và bất kỳ Công ước nào có thể áp dụng đối với Hành trình;
Bất kỳ Giá cước áp dụng nào;
Mọi chỉ dẫn cụ thể do nhân viên của chúng tôi cung cấp bằng văn bản hoặc bằng lời nói đối với Hành khách; và
Các quy định và điều kiện về giá vé hoặc Quy định của Hãng vận chuyển, nếu có.
Trừ khi được quy định tại Điều lệ vận chuyển này, trong trường hợp có sự khác biệt giữa Điều lệ vận chuyển và các điều khoản chính của Điều lệ vận chuyển được trích dẫn trong Vé điện tử và Xác nhận hành trình của Hành khách hoặc giữa Điều lệ vận chuyển với bất kỳ quy định nào trong Quy định của Hãng vận chuyển liên quan đến một đối tượng cụ thể, Điều lệ vận chuyển này sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi giải quyết sự khác biệt đó.
 
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ chính thức của Điều lệ vận chuyển này là tiếng Việt. Trong trường hợp có thể có các bản dịch của Điều lệ vận chuyển này bằng các ngôn ngữ khác, thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng và sử dụng để giải thích các điều khoản tại Điều lệ vận chuyển này.
 
Hiệu lực cao hơn của Luật
Nếu Điều lệ vận chuyển này hoặc bất kỳ điều khoản nào của Điều lệ vận chuyển này không phù hợp với bất kỳ luật Việt Nam áp dụng nào hoặc Công ước áp dụng đối với hợp đồng vận chuyển giữa Quý khách và chúng tôi thì Luật và Công ước đó sẽ được áp dụng.
 
ĐIỀU 3: VÉ/ VÉ ĐIỆN TỬ,XÁC NHẬN HÀNH TRÌNH
3.1 Tính chuyển nhượng
Hợp đồng vận chuyển chỉ có thể chuyển nhượng theo quy định tại Điều lệ vận chuyển này. Nếu Quý khách muốn thực hiện việc thay đổi chuyến bay, Quý khách chỉ có thể thực hiện trong các trường hợp được quy định tại Điều 4.7 và 5.2 và theo Quy định của Hãng vận chuyển được áp dụng.
 
3.2 Hiệu lực
Vé điện tử và Xác nhận hành trình chỉ có hiệu lực đối với Hành khách có tên và chuyến bay được quy định cụ thể trong Vé điện tử và Xác nhận hành trình đó và phụ thuộc vào các thay đổi được thực hiện theo quy định trong Điều lệ vận chuyển này.
Quý khách không được cho hoặc bán việc Đặt chỗ của mình để bất kỳ người nào khác sử dụng. Việc Đặt chỗ không được chuyển nhượng cho cá nhân khác. Nếu bất kỳ người nào khác thực hiện Hành trình theo thông tin Đặt chỗ của Quý khách mà chúng tôi phát hiện ra rằng người đó không phải là Quý khách, chúng tôi có thể từ chối vận chuyển người đó. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không phát hiện ra việc Đặt chỗ đã được chuyển nhượng và do vậy đã thực hiện việc vận chuyển người đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm khôi phục lại việc Đặt chỗ hoặc hoàn tiền lại cho Quý khách.
Nhận dạng
Chúng tôi chỉ vận chuyển Hành khách có tên trên Vé điện tử và Xác nhận hành trình hoặc Vé điện tử. Quý khách sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy than hợp lệ tại quầy làm thủ tục.

ĐIỀU 4: GIÁ VÉ MÁY BAY
 
4.1 Quy định chung
Giá vé chỉ áp dụng cho việc vận chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến. Giá vé không bao gồm các phí dịch vụ vận chuyển mặt đất giữa các sân bay và giữa sân bay đến các điểm đón trả khách trong nội thị, trừ khi được chúng tôi quy định rõ ràng khác đi. Chúng tôi chỉ là nhà vận chuyển cung cấp các chuyến bay thẳng điểm nối điểm (point-to-point) và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuyến bay nối chuyến nào của Quý khách. Giá vé của Quý khách sẽ không bao gồm bữa ăn và thức uống trừ khi các điều khoản và điều kiện của Giá cước có quy định khác.
 
4.2 Giá cước
Giá vé sẽ được tính theo Giá cước của chúng tôi có hiệu lực vào ngày thanh toán tiền Vé cho chuyến bay hoặc các chuyến bay có liên quan. Giá cước áp dụng là biểu giá vé máy bay và các phí do chúng tôi công bố hoặc công bố nhân danh chúng tôi trên mạng điện tử hoặc thông qua phương tiện liên lạc khác. Giá vé không bao gồm phí hành chính, các phí dịch vụ và các khoản lệ phí khác, trừ khi được chúng tôi quy định cụ thể khác đi.
 
Bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến chuyến bay của Quý khách hay bất kỳ thay đổi nào trong Vé điện tử và Xác nhận hành trình của Quý khách khi được chấp thuận sẽ phải chịu một khoản phí bổ sung như được quy định tại Điều lệ vận chuyển này hoặc tại Quy định của Hãng vận chuyển.
 
4.3 Thuế và Lệ phí
Bất kỳ thuế, phí hoặc lệ phí nào được ấn định bởi Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc bởi cơ quan điều hành sân bay liên quan đến việc Quý khách sử dụng các dịch vụ hoặc cơ sở vật chất sẽ được cộng vào giá vé, phí hành chính và lệ phí của chúng tôi, và sẽ do Quý khách thanh toán, trừ khi được chúng tôi quy định cụ thể khác đi. Các loại thuế, phí và lệ phí áp dụng đối với việc vận chuyển bằng hàng không này có thể thay đổi vào từng thời điểm và có thể được áp dụng sau khi việc Đặt chỗ của Quý khách đã được xác nhận. Mặc dù vậy, Quý khách vẫn phải chịu mức thuế, phí và lệ phí thay đổi đó vào thời điểm mức thuế, phí và lệ phí đó có hiệu lực trước khi chuyến bay khởi hành.
 
4.4. Phí quản lý, phí phục vụ và phí tiện ích thanh toán
Giá vé của chúng tôi là giá cơ bản. Ngoài các khoản Thuế và Lệ phí nêu tại Điều 4.3 trên đây, trong một số trường hợp người cung cấp dịch vụ có thể áp dụng và thu một số khoản phí quản lý, phí phục vụ và phí tiện ích thanh toán. Các khoản phí đó sẽ không được hoàn trong bất kỳ trường hợp nào khi vé của Quý khách được hoàn.
 
4.5 Em bé
Em bé dưới hai (02) tuổi (tính vào thời điểm ngày khởi hành) có thể chịu mức phí phục vụ em bé trên từng chặng với điều kiện em bé đó phải ngồi trong lòng người lớn. Một (01) người lớn chỉ được phép mang kèm một (01) em bé. Ghế dành cho em bé hoặc xe đẩy không được phép đưa lên khoang hành khách của máy bay. Trẻ em từ hai (02) tuổi trở lên sẽ phải mua vé giống như mọi Hành khách khác. Trẻ sơ sinh dưới bảy (07) ngày tuổi sẽ không được chuyên chở bằng máy bay.
 
4.6 Tiền tệ
Tiền vé máy bay và các loại phí sẽ được thanh toán bằng loại tiền được quy định trên Biểu giá vé máy bay và các phí đã công bố của chúng tôi, trừ khi được chúng tôi đồng ý khác đi.
 
4.7 Tính chính xác
Tất cả giá vé, lịch bay và chặng bay đã công bố chính xác tại thời điểm công bố. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi bất kỳ thông tin nào về giá vé và lịch bay tại mọi thời điểm và tại từng thời điểm mà không cần phải thông báo trước.
 
Một số loại giá vé không được phép hoàn. Quý khách hãy tham khảo Điều kiện giá vé để biết thêm thông tin chi tiết. Thậm chí nếu loại giá vé Quý khách mua không được phép hoàn, và nếu Quý khách không thực hiện chuyến bay, Quý khách có thể yêu cầu hoàn trả một số loại thuế hoặc phí ngoại trừ phụ thu xăng dầu và bảo hiểm. Nếu thuế và phí áp dụng đối với Quý khách, được Jetstar thu hộ sân bay hoặc cơ quan thuế, và Chúng tôi không phải nộp các khoản phí, thuế đó nếu Quý khách không thực hiện chuyến bay, Chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho Quý khách sau khi đã trừ đi phí quản lý (xem thêm thông tin về các loại phí áp dụng tại www.jetstar.com/vn/en/planning-and-booking/fares/fare-information). Nếu phí quản lý mà Quý khách phải chịu vượt quá số tiền hoàn trả, Quý khách sẽ không được nhận lại tiền hoàn.
 
ĐIỀU 5 ĐẶT CHỖ VÀ GIỮ CHỖ
5.1 Khi nào việc Đặt chỗ được thực hiện?
Đặt chỗ chỉ được xác nhận sau khi việc thanh toán tiền vé đã hoàn tất và sau khi chúng tôi cấp cho Quý khách Xác nhận đặt chỗ hoặc Mã số xác nhận và/hoặc Vé điện tử và Xác nhận hành trình. Sau khi được xác nhận, việc Đặt chỗ này không thể bị hủy bỏ và các khoản tiền đã thanh toán cũng sẽ không được hoàn trả, trừ trường hợp việc Đặt chỗ đã được thực hiện đối với một số loại vé quy định tại Điều 4.7 và tại Giá cước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Quý khách có thể phải chịu từ việc thu xếp Hành trình của mình với Jetstar Pacific Airlines thông qua bất kỳ tổ chức/cá nhân nào không phải là Jetstar Pacific Airlines, các Phòng vé hoặc các Đại lý được ủy quyền của Jetstar Pacific Airlines.
 
5.2 Thay đổi chuyến bay
Một số loại vé bị hạn chế và do đó Quý khách không thể thay đổi hoặc hủy bất kỳ việc Đặt chỗ nào. Đối với một số loại vé khác, Quý khách được phép thay đổi chuyến bay đã đặt sang chuyến bay khác nếu chuyến bay đó còn chỗ trống và Quý khách phải thanh toán các phí áp dụng đối với từng hành khách trên từng chặng bay và đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau:
 
(a) Tuân thủ chặt chẽ các điều kiện phát hành của mỗi loại vé;
 
(b) Nếu chỗ trên chuyến bay mới có giá vé thấp hơn chuyến bay đã bị hủy, thì Hành khách sẽ không được hoàn lại khoản tiền chênh lệch đó;
 
(c) Nếu chỗ trên chuyến bay mới có giá vé cao hơn chuyến bay đã bị hủy, Hành khách phải thanh toán khoản chênh lệch đó trước khi việc hủy bỏ hoặc thay đổi chuyến bay được thực hiện; và
 
(d) Việc thay đổi chuyến bay chỉ được xác nhận kể từ khi chúng tôi cấp cho Quý khách Xác nhận đặt chỗ mới, Mã số xác nhận mới và/hoặc Vé điện tử và Xác nhận hành trình mới.
 
5.3 Thanh toán là điều kiện tiên quyết
Tiền vé phải được thanh toán đầy đủ khi thực hiện Đặt chỗ. Trong trường hợp tiền vé không được thanh toán đầy đủ khi việc đặt chỗ đã được xác nhận vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi bảo lưu quyền hủy việc đặt chỗ tại bất kỳ thời điểm nào trước giờ làm thủ tục lên máy bay và/hoặc không cho phép Quý khách lên máy bay.
 
5.4 Thông tin cá nhân
Quý khách xác nhận và đồng ý rằng thông tin cá nhân của Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi cho các mục đích đặt chỗ trên chuyến bay và để chúng tôi cung cấp cho Quý khách xác nhận đặt chỗ, cung cấp và triển khai các dịch vụ phụ trợ và trang thiết bị, làm thủ tục xuất nhập cảnh, kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác, đảm bảo an ninh, công tác hành chính và pháp lý, phát hành thẻ tín dụng, kiểm tra thử hệ thống, bảo dưỡng và phát triển, phân tích thống kê, và giúp chúng tôi giao dịch với Quý khách trong tương lai. Với những mục đích như trên, bằng việc tham gia vào hợp đồng vận chuyển với chúng tôi, Quý khách đã cho phép chúng tôi lưu giữ và sử dụng các dữ liệu thông tin cá nhân của Quý khách và truyền/gửi chúng về các Phòng vé, các Đại lý được ủy quyền của chúng tôi và bên thứ ba là các đối tác kinh doanh của Jetstar Pacific Airlines, các cơ quan nhà nước, các hãng vận chuyển Hành khách khác hoặc các nhà cung cấp dịch vụ cho các dịch vụ được đề cập ở trên.
 
 
Ngoại trừ một số sân bay, việc phân bổ chỗ ngồi theo các số ghế cụ thể sẽ không được thực hiện. Chúng tôi sử dụng chính sách một hạng ghế và chỗ ngồi tự do. Ưu tiên lên máy bay sẽ được dành cho người già và những người có trẻ em đi cùng. Không được phép hút thuốc trên bất kỳ chuyến bay nào của Jetstar Pacific Airlines. Quý khách đồng ý chấp nhận ngồi tại bất kỳ chỗ ngồi còn trống nào trên máy bay dành cho mình theo hướng dẫn của phi hành đoàn.
 
ĐIỀU 6: THỦ TỤC LÊN MÁY BAY
6.1 Thời gian làm thủ tục lên máy bay
Quý khách phải đến sân bay sớm trước giờ chuyến bay khởi hành để có một khoảng thời gian cần thiết đủ để hoàn thành các thủ tục hành chính và thủ tục lên máy bay. Quầy làm thủ tục lên máy bay của chúng tôi mở cửa hai giờ trước giờ chuyến bay khởi hành. Thời gian làm thủ tục có thể thay đổi tại các sân bay khác nhau và theo chuyến bay cụ thể. Hành khách có trách nhiệm tuân thủ thời gian làm thủ tục như đã được thông báo cụ thể cho Hành khách tại thời điểm Hành khách đặt chỗ. Trong mọi trường hợp, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối chuyên chở Hành khách nếu Hành khách làm thủ tục lên máy bay trong vòng 30 phút trước giờ khởi hành chuyến bay. Chúng tôi bảo lưu quyền không cho phép Quý khách làm thủ tục lên máy bay mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào và không phải hoàn lại tiền vé cho Quý khách trong các trường hợp sau:
 
 • Nếu Quý khách đến làm thủ tục lên máy bay sau khi quầy làm thủ tục đóng cửa;
 • Nếu Quý khách không có giấy chứng minh hợp lệ hoặc không xuất trình được các giấy tờ để nhận dạng bản thân cho nhân viên của chúng tôi;
 • Nếu Quý khách không có các giấy tờ hợp lệ, giấy phép, visa cần thiết cho chuyến đi đến một nơi hoặc một nước cụ thể;
 • Nếu Quý khách chưa thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản tiền vé máy bay nào hoặc bất cứ khoản phí hoặc lệ phí nào khác cho chúng tôi;
 • Nếu Quý khách hành hung nhân viên của chúng tôi hoặc gây mất trật tự tại quầy làm thủ tục hoặc lăng mạ nhân viên của Jetstar Pacific Airlines chúng tôi bằng lời nói hay hành động;
 • Nếu nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác ngăn cấm việc Quý khách làm thủ tục hoặc không cho phép Quý khách lên máy bay;
 • Nếu theo nhận định của chúng tôi, Quý khách đang trong tình trạng say rượu hoặc rõ ràng đang ở trong điều kiện sức khỏe rất xấu; và/hoặc
 • Nếu theo sự nhận định của chúng tôi, Quý khách không có tình trạng sức khỏe phù hợp để đi máy bay hoặc điều kiện sức khỏe của Quý khách gây nguy hiểm hay đe dọa đến sức khỏe của Hành khách khác.
6.2 Yêu cầu làm thủ tục lên máy bay
Mọi Hành khách, bao gồm cả trẻ em, phải xuất trình Xác nhận đặt chỗ, hoặc Mã số xác nhận, hoặc Vé và mọi giấy tờ cần thiết cho chuyến bay (xem Điều 6.6) và các loại giấy tờ có thể chấp nhận được để xác nhận nhân thân khi làm thủ tục lên máy bay. Đối với em bé không có chỗ ngồi riêng, giấy tờ chứng minh em bé đó dưới hai (2) tuổi có thể được yêu cầu xuất trình, ví dụ giấy khai sinh. Nếu Quý khách không cung cấp các giấy tờ cần thiết cho chuyến đi và loại giấy tờ xác định nhân thân khi làm thủ tục lên máy bay, Quý khách sẽ không được phép lên máy bay. Đối với tất cả các chuyến bay quốc tế, Hành khách phải có các giấy tờ cần thiết, theo ý kiến của Hãng vận chuyển, phù hợp với quy định áp dụng cho việc nhập cảnh của Hành khách đó tại địa điểm đến. Khi làm thủ tục, chúng tôi sẽ cấp cho Quý khách thẻ lên máy bay và Vé hành lý cho Hành lý ký gửi. Đề nghị Quý khách giữ các giấy tờ này trong suốt Hành trình.
 
6.3 Lên máy bay
Quý khách phải có mặt tại cửa lên máy bay ít nhất hai mươi lăm (25) phút trước giờ máy bay khởi hành.
 
6.4 Hành khách không đến làm thủ tục
Nếu Quý khách không đến làm thủ tục lên máy bay đúng giờ hoặc không lên máy bay vào thời điểm khởi hành, thì khoản tiền vé máy bay mà Quý khách đã trả sẽ không được hoàn lại vì bất kỳ lý do nào. Máy bay sẽ không chờ Quý khách nếu Quý khách có mặt tại cửa lên máy bay muộn. Trừ trường hợp quy định khác tại Công ước hoặc bất kỳ luật áp dụng nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với Quý khách về bất kỳ tổn thất hay Thiệt hại nào từ việc Quý khách đến muộn.
 
6.5 Tuân thủ pháp luật
Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ các luật, quy định, lệnh, sắc luật, yêu cầu và điều kiện của những nước nơi Quý khách xuất phát, bay đến hoặc bay qua và theo Điều lệ vận chuyển và Quy định của Hãng vận chuyển, các thông báo và các chỉ dẫn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Quý khách liên quan đến việc xin các giấy tờ cần thiết hoặc tuân thủ các luật, quy định, lệnh, sắc luật, yêu cầu, thông báo, điều kiện hoặc chỉ dẫn đó, cho dù bằng miệng hay bằng văn bản hoặc bằng cách khác, hoặc các hậu quả gây ra cho Quý khách vì lý do không xin được các giấy tờ đó hoặc không tuân thủ các luật, quy định, lệnh, yêu cầu, thông báo, điều kiện hoặc hướng dẫn đó.
 
6.6 Giấy tờ tùy thân
Hành khách có trách nhiệm xin, lưu giữ và luôn luôn sẵn sàng xuất trình khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, tất cả các giấy tờ xuất nhập cảnh, giấy khám sức khỏe và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật, quy định, lệnh, yêu cầu hoặc điều kiện của những nước nơi Quý khách xuất phát, bay đến hoặc bay qua. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối vận chuyển đối với bất kỳ Hành khách nào không tuân thủ, hoặc giấy tờ đi lại của Hành khách đó không đáp ứng các luật, quy định, lệnh, yêu cầu hoặc điều kiện được áp dụng.
 
6.7 Quyền từ chối nhập cảnh
Quý khách đồng ý thanh toán tiền vé máy bay và/hoặc khoản phạt hoặc tiền phạt bất cứ khi nào chúng tôi, theo lệnh của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan xuất nhập cảnh nào, được yêu cầu trả Quý khách trở về điểm xuất phát hoặc một địa điểm nào, do việc Quý khách không thể nhập cảnh, cho dù là quá cảnh hoặc nơi đó là địa điểm đến. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ không hoàn trả tiền vé cho Quý khách.
 
6.8 Trách nhiệm của Hành khách đối với tiền phạt, chi phí tạm giữ, v.v.
Nếu chúng tôi bị buộc phải thanh toán hoặc đặt cọc bất kỳ khoản phạt hoặc tiền phạt hoặc bất kỳ chi phí nào do việc Quý khách không tuân thủ các luật, quy định, lệnh, yêu cầu hoặc các điều kiện đi lại khác của các nước nơi Quý khách xuất phát, bay đến hoặc bay qua hoặc Quý khách không có các giấy tờ cần thiết, Quý khách sẽ phải hoàn trả lại cho chúng tôi mọi khoản tiền mà chúng tôi đã thanh toán, các chi phí phát sinh đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán. Chúng tôi có thể áp dụng theo hướng các khoản thanh toán và chi phí đó được trừ vào giá trị của bất kỳ chuyến đi nào mà Quý khách chưa sử dụng, hoặc bất kỳ khoản tiền nào của Quý khách mà chúng tôi đang giữ.
 
6.9 Kiểm tra an ninh
Hành khách sẽ phải kiểm tra về an ninh và sức khỏe do nhân viên cơ quan chính phủ hoặc nhân viên sân bay hoặc do Jetstar Pacific Airlines thực hiện.
 
Hành khách sẽ phải kiểm tra về an ninh và sức khỏe do nhân viên cơ quan chính phủ hoặc nhân viên sân bay hoặc do Jetstar Pacific Airlines thực hiện.
 
ĐIỀU 7: HÀNH LÝ
7.1 Hành lý miễn cước
Quý khách có thể mang một số hành lý xách tay miễn cước với điều kiện Quý khách tuân thủ theo Điều lệ vận chuyển. Hành khách là em bé (dưới 02 tuổi) không chiếm chỗ trên chuyến bay thì không được hưởng tiêu chuẩn hành lý xách tay miễn cước. Loại giá vé Economy Starter (bao gồm Starter Plus và Starter Max) không bao gồm tiêu chuẩn hành lý ký gửi, trừ khi Quý khách trả tiền để mua tiêu chuẩn hành lý ký gửi hoặc các hồ sơ đặt chỗ của các loại giá vé JetSaver hoặc JetFlex được đặt trước ngày 15/05/2011.
 
Tiêu chuẩn miễn cước và các giới hạn đối với hành lý xách tay và hành lý ký gửi được công bố trên trang web của Chúng tôi và có thể thay đổi. Nếu có thay đổi đối với hành lý xách tay miễn cước hoặc các giới hạn trong tầm kiểm soát của Jetstar về hành lý ký gửi và hành lý xách tay mà ảnh hưởng đến chuyến bay của Quý khách, chúng tôi sẽ thông báo ít nhất trước một (01) tháng bằng cách cập nhật nội dung vào phần Hành lý trên trang web.
 
7.2 Hàng hóa không chấp nhận là Hành lý hoặc được chứa trong Hành lý
Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối vận chuyển Hành lý hoặc các mặt hàng tìm thấy trong Hành lý sau đây:
 
 • Hàng không được đóng gói đúng quy cách trong vali hoặc trong thùng kiện phù hợp để đảm bảo vận chuyển an toàn với sự cẩn trọng thông thường;
 • Hàng gây nguy hiểm cho tàu bay, Hành khách hoặc tài sản trên tàu bay đã được quy định trong Quy định hàng hóa nguy hiểm của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), Hiệp hội vận chuyển hàng không Quốc tế (IATA) và trong Điều lệ vận chuyển;
 • Hàng bị cấm chuyên chở bởi luật, quy định hoặc lệnh áp dụng của quốc gia hoặc quốc tế;
 • Hàng mà theo ý kiến hợp lý của chúng tôi là không phù hợp với việc chuyên chở do trọng lượng, hình dáng, kích cỡ hoặc do đặc tính của chúng;
 • Hàng dễ vỡ hoặc dễ hư hỏng;
 • Động vật sống hoặc chết;
 • Thi hài người hoặc động vật;
 • Đồ hải sản tươi sống hoặc đông lạnh hay các loại thịt với điều kiện là chúng chỉ được phép mang lên máy bay dưới dạng Hành lý xách tay nếu chúng tôi thấy là đã được đóng gói phù hợp; (chỉ những thùng xốp và/hoặc thùng đông lạnh có đựng thực phẩm khô/không dễ hư hỏng được phép làm thủ tục sau khi các cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra nội dung bên trong. Nếu Hành khách từ chối việc kiểm tra, thì chúng tôi có quyền từ chối việc vận chuyển Hành lý của Hành khách);
 • Súng và đạn dược;
 • Chất nổ, khí gas dễ gây cháy hoặc không gây cháy (như bình xịt phun sơn, chất butan, thiết bị nạp hộp quẹt), khí làm lạnh (như thiết bị lặn, chất nitơ), chất lỏng gây cháy (nước sơn, chất pha loãng, dung môi); chất rắn gây cháy (như hộp quẹt, bật lửa); chất oxy hữu cơ (như nhựa, chất dẻo); chất gây ngộ độc, gây lây nhiễm (virut, vi khuẩn); chất phóng xạ (như kim loại phóng xạ); chất ăn mòn (như axit, kiềm, thủy ngân, nhiệt kế), chất có từ tính, chất oxy hóa (như chất tẩy trắng); và
 • Vũ khí như súng cầm tay, kiếm, dao và những mặt hàng tương tự phải chịu sự kiểm tra như Hành lý ký gửi theo toàn quyền quyết định của Jetstar Pacific Airlines. Những thứ này không được phép mang lên máy bay vì bất kỳ lý do gì.
Nếu chúng tôi phát hiện Quý khách mang các mặt hàng bị cấm trên, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ biện pháp nào mà chúng tôi cho là hợp lý, bao gồm cả việc tịch thu những mặt hàng đó mà không cần thông báo cho Quý khách. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hoặc Thiệt hại đối với bất kỳ mặt hàng bị cấm nào nếu chúng được mang lên máy bay mặc dù đã bị cấm.
 
7.3 Hàng hóa có giá trị và dễ vỡ
Quý khách không được phép để những đồ vật sau trong Hành lý ký gửi:
 
 • Đồ dễ vỡ, mỏng manh, dễ hư hỏng
 • Máy tính
 • Đồ vật giá trị đặc biệt như tiền, đồ trang sức, đá quý, vàng bạc
 • Giấy tờ có giá, cổ phần, cổ phiếu và các loại giấy có giá khác
 • Thiết bị điện tử ví dụ như máy quay phim, thiết bị video
 • Hàng hóa thương mại hoặc tài liệu kinh doanh
 • Đồ cổ
 • Hộ chiếu và giấy tờ đi lại khác.
 • Vì chúng tôi có trách nhiệm hữu hạn (xem Điều 11), chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự bất tiện nào hoặc Thiệt hại nào mà Quý khách phải chịu nếu Quý khách không tuân theo các yêu cầu của chúng tôi và vẫn để những đồ vật trên trong Hành lý ký gửi.
 
7.4 Quyền kiểm tra
Để bảo đảm an ninh và an toàn, chúng tôi có thể yêu cầu kiểm tra Quý khách, kiểm tra bằng tia X-quang hoặc các hình thức soi chiếu khác để kiểm tra thân thể hoặc Hành lý của Quý khách. Chúng tôi bảo lưu quyền kiểm tra Hành lý của Quý khách trong trường hợp không có sự hiện diện của Quý khách nếu Quý khách không có mặt tại thời điểm kiểm tra, nhằm mục đích xác định Quý khách có giữ hoặc Hành lý của Quý khách có chứa bất kỳ hàng hóa nào bị cấm hoặc không được chấp nhận mang lên máy bay hay không. Nếu Quý khách từ chối việc kiểm tra, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối việc vận chuyển Quý khách và Hành lý của Quý khách mà không phải hoàn lại tiền vé cho Quý khách và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Quý khách. Trong trường hợp việc kiểm tra hoặc soi chiếu gây hại cho Quý khách hoặc Thiệt hại về Hành lý của Quý khách, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất và/hoặc thiệt hại đó trừ khi những tổn thất và Thiệt hại đó do lỗi cố ý của chúng tôi.
 
7.5 Hạn chế đối với Hành lý xách tay (Hành lý mang lên khoang hành khách)
Tất cả Hành lý xách tay phải tuân thủ các hạn chế về cân nặng và kích cỡ áp dụng. Quý khách không được phép mang trong Hành lý xách tay dao, vật dụng sắc nhọn hoặc vật dụng dùng để cắt thuộc bất kỳ loại nào hoặc bất kỳ kích cỡ nào, cho dù các vật dụng đó làm bằng kim loại hoặc vật liệu khác, kim đan len hay đồ thể thao. Các đồ vật trên cần được đóng gói cùng Hành lý ký gửi của Quý khách. Các vật dụng trên không được để trong Hành lý xách tay hoặc trong người của Quý khách. Nếu có, các vật dụng này sẽ bị tịch thu và không hoàn trả lại. Hành khách mang trong người kim tiêm dưới da phải thông báo tại các điểm soi chiếu. Khi có thể, phải xuất trình các giấy tờ hoặc giấy chứng minh tình trạng sức khỏe của Quý khách. Dược phẩm mang theo phải có nhãn in chuyên nghiệp, nêu rõ tên dược phẩm hoặc tên nhà sản xuất hoặc có nhãn dược phẩm đi kèm. Hãy liên lạc với Hãng vận chuyển nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các mặt hàng mà chúng tôi từ chối vận chuyển và không được vận chuyển như Hành lý ký gửi.
 
7.6 Hành lý quá cân
Quý khách sẽ phải trả thêm cước cho khối lượng Hành lý ký gửi vượt quá số lượng hành lý miễn cước theo mức phí quy định tại Giá cước và theo phương thức quy định tại Quy định của Hãng vận chuyển (các mức cước vận chuyển này có thể được thay đổi và sửa đổi tại mọi thời điểm và vào từng thời điểm, được chúng tôi sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu và luôn có sẵn tại quầy làm thủ tục lên máy bay). Chúng tôi có toàn quyền quyết định vận chuyển số Hành lý vượt quá mức miễn cước phụ thuộc vào chỗ còn trống trong khoang hành lý.
 
ĐIỀU 8 LỊCH BAY/ HỦY CHUYẾN BAY

8.1 Lịch bay
Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để tránh chậm trễ trong việc vận chuyển Quý khách và Hành lý của Quý khách. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện đúng những lịch bay đã công bố có hiệu lực vào ngày bay. Tuy nhiên, thời gian được chỉ dẫn trong bảng thông tin về các chuyến bay, lịch bay hoặc theo bất kỳ phương tiện nào khác có thể bị thay đổi mà không cần thông báo trước vì nhiều lý do, bao gồm nhưng không giới hạn do thời tiết xấu, do quản lý không lưu, do đình công, do sự cố kỹ thuật hoặc do máy bay về muộn. Thời gian chuyến bay không là một bộ phận của hợp đồng vận chuyển giữa Quý khách và chúng tôi.
 
8.2 Hủy chuyến, Thay đổi lịch bay
Tại bất kỳ thời điểm nào sau khi việc Đặt chỗ đã được thực hiện, chúng tôi có thể thay đổi lịch bay và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, chuyển hướng bay, hoãn việc xếp lại lịch bay hoặc làm chậm bất kỳ chuyến bay nào nếu chúng tôi thấy là hợp lý để thích ứng với các trường hợp ngoài sự kiểm soát của chúng tôi và vì các lý do an toàn hoặc lý do thương mại. Trong trường hợp hủy chuyến bay như vậy, chúng tôi có thể theo quyết định của mình:
 
Chuyên chở Quý khách ngay khi có thể bằng chuyến bay khác có trong lịch bay mà còn chỗ trống và không thu thêm bất kỳ khoản phí nào và nếu cần thiết, gia hạn hiệu lực việc Đặt chỗ của Quý khách; hoặc
Trong trường hợp Quý khách lựa chọn đi vào thời điểm khác, giá trị vé của Quý khách sẽ được bảo lưu tại tài khoản tiền ký gửi để Quý khách có thể sử dụng trong tương lai với điều kiện là Quý khách phải đặt chỗ lại trong vòng mười hai (12) tháng kể từ thời điểm đó.
Hoàn lại tiền vé cho Quý khách.
Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản chi phí hoặc phí tổn nào mà Quý khách phải gánh chịu từ việc thay đổi thời gian chuyến bay hoặc hủy bỏ chuyến bay.
 
8.3 Thay đổi lịch bay do nguyên nhân khách quan
Trong trường hợp có sự chậm trễ hay hủy bỏ chuyến bay do các sự kiện ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, cho dù Quý khách đã làm thủ tục lên máy bay hay chưa, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hỗ trợ Quý khách đến địa điểm đến của Quý khách, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào mà Quý khách có thể phải gánh chịu từ việc chậm trễ hoặc hủy chuyến bay, trừ khi pháp luật có quy định khác.

ĐIỀU 9: TỪ CHỐI VẬN CHUYỂN
9.1. Từ chối
Ngay cả khi Quý khách đã Đặt chỗ, chúng tôi cũng có thể từ chối vận chuyển Quý khách và Hành lý của Quý khách nếu bất kỳ một trong các trường hợp sau đã xảy ra hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng có thể xảy ra:
 
 • Nếu việc vận chuyển Quý khách hay Hành lý của Quý khách có thể đặt sự an toàn của chuyến bay hoặc sự an toàn hay sức khỏe của bất kỳ người nào trong máy bay trong tình trạng nguy hiểm hoặc rủi ro;
 • Nếu việc vận chuyển Quý khách hay Hành lý của Quý khách có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự thoải mái của bất kỳ người nào trên chuyến bay;
 • Nếu việc vận chuyển Quý khách vi phạm pháp luật, quy định, lệnh hoặc chỉ dẫn xuất nhập cảnh của một nước nơi Quý khách xuất phát hoặc dự định đến;
 • Quý khách đã từ chối cho phép kiểm tra an ninh đối với bản thân và Hành lý của Quý khách;
 • Quý khách không Đặt chỗ;
 • Nếu Quý khách không tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy chế hoặc lệnh áp dụng hoặc Điều lệ vận chuyển này;
 • Nếu Quý khách không hoàn thành quy trình làm thủ tục lên máy bay theo thời gian đã quy định (xem Điều 6.1) hoặc không có mặt tại cửa lên máy bay đúng giờ;
 • Do Quý khách không tuân thủ các chỉ dẫn của nhân viên mặt đất của chúng tôi hoặc thành viên của phi hành đoàn liên quan đến an toàn hoặc an ninh;
 • Do Quý khách không tuân theo các yêu cầu về y tế của chúng tôi;
 • Do Quý khách có yêu cầu hỗ trợ đặc biệt mà không đăng ký trước với chúng tôi (xem Điều 9.3);
 • Nếu Quý khách đang trong tình trạng say rượu hoặc bị ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy;
 • Nếu Quý khách, hoặc chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng Quý khách, mang trái phép chất ma túy;
 • Nếu tinh thần và thể chất của Quý khách đang ở trong tình trạng nguy hiểm hoặc gây hại cho chính Quý khách, máy bay hoặc bất kỳ người nào trên chuyến bay;
 • Nếu Quý khách đe dọa, có hành động xâm phạm hoặc lời nói xúc phạm đến nhân viên mặt đất hoặc thành viên của phi hành đoàn hoặc hành xử theo bất kỳ cách nào có tính chất đe dọa;
 • Nếu Quý khách phạm tội hình sự trong quá trình làm thủ tục tại quầy, thủ tục lên máy bay hoặc trong máy bay;
 • Nếu Quý khách cố ý cản trở nhân viên mặt đất của chúng tôi hoặc thành viên của phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ của họ;
 • Nếu Quý khách đặt sự an toàn của máy bay hay bất kỳ người nào trên máy bay trong tình trạng nguy hiểm;
 • Nếu Quý khách không mang giày hoặc dép;
 • Nếu Quý khách có hành vi đe dọa;
 • Nếu Quý khách đã có hành vi không đúng đắn trong chuyến bay trước và chúng tôi không thể chắc chắn rằng hành vi không đúng đắn đó sẽ không xảy ra;
 • Do Quý khách không chứng minh được mình là người có tên trong Đặt chỗ cho chuyến bay Quý khách dự định tham gia;
 • Do việc Đặt chỗ của Quý khách:
 • Chưa thanh toán;
 • Đã được chuyển nhượng trái với Quy định của Hãng vận chuyển;
 • Đã được thực hiện trái pháp luật;
 • Đã được thực hiện thông qua tổ chức/cá nhân không phải là chúng tôi hoặc Đại lý được ủy quyền của chúng tôi;
 • Có sự thay đổi mà không phải do chúng tôi hay Đại lý được ủy quyền thực hiện;
 • Bị giả mạo hoặc vô hiệu theo cách khác.
 • Nếu Quý khách dự định nhập cảnh vào một nước mà Quý khách dừng lại đó như khách quá cảnh trái phép;
 • Nếu Quý khách đã từ chối xuất trình các giấy tờ đi lại của Quý khách cho nhân viên của chúng tôi hoặc không cho phép chúng tôi sao lại các giấy tờ đó hoặc Quý khách đã hủy các giấy tờ đi lại trong chuyến bay.
 • Trong bất kỳ trường hợp nào tại Điều 9.1, chúng tôi có thể buộc Quý khách rời khỏi chuyến bay thậm chí ngay cả khi Quý khách đã lên máy bay, mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào và hủy bỏ bất kỳ chuyến bay tiếp theo nào trong Chứng từ vận chuyển của Quý khách.
 
9.2 Trẻ em đi không có người đi kèm
Trẻ em dưới mười hai (12) tuổi không được phép thực hiện chuyến bay trừ trường hợp có người lớn trên mười lăm (15) tuổi đi cùng.
 
Trẻ em từ mười hai (12) tuổi đến mười bốn (14) tuổi có thể đi máy bay một mình, nếu trẻ em đó đủ khả năng đi lại độc lập. Jetstar Pacific yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ phải ký bản cam kết miễn trừ trách nhiệm của nhà chuyên chở đối với mọi khiếu kiện, mất mát, thiệt hại liên quan đến việc thực hiện chuyến bay của trẻ em đó.
 
Hành khách đi kèm là hành khách đi bằng vé mua, và theo nhận định hợp lý của chúng tôi thì hành khách đó có thể đi máy bay một cách độc lập và trong trường hợp cần thiết có thể và sẽ trợ giúp, giám sát phù hợp (hoặc cả hai) cho hành khách cụ thể mà họ đi kèm. Theo quy định, nhìn chung Jetstar Pacific sẽ không coi một hành khách là hành khách đi kèm phù hợp cho một Trẻ em trừ khi hành khách đó từ 15 tuổi trở lên.

9.3 Hỗ trợ đặc biệt
Nói chung, Hành khách với yêu cầu đặc biệt phải đi kèm một Hành khách ít nhất mười lăm (15) tuổi có vé khác, trừ trường hợp Hành khách đó có thể đi lại độc lập và không cần hỗ trợ trong việc dùng cầu thang lên máy bay. Chúng tôi không thể cung cấp việc giám sát đối với Hành khách không thể tự mình đi lại, tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp một số dịch vụ nhất định nếu được yêu cầu. Chúng tôi sẽ yêu cầu trả phí cho một số dịch vụ mà bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi. Các dịch vụ có thể không sẵn có trên mọi tuyến bay vì các hạn chế của sân bay nội địa. Hãy liên hệ với Trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar Pacific Airlines để biết thêm thông tin.
 
Lưu ý rằng nếu Quý khách yêu cầu hỗ trợ đặc biệt khi đi lại trên máy bay của Jetstar Pacific Airlines, Quý khách phải đặt trước thông qua Trung tâm phục vụ khách hàng của Jetstar Pacific Airlines ít nhất ba (03) ngày trước ngày khởi hành của Quý khách. Trường hợp Quý khách không thông báo cho trung tâm về yêu cầu hỗ trợ đặc biệt thì dịch vụ đó sẽ không sẵn sàng khi Quý khách đến sân bay và Quý khách sẽ bị từ chối vận chuyển.
 
9.4 Hành khách đang mang thai
Nghĩa vụ của Hành khách đang mang thai là thông báo cho chúng tôi về thời gian mang thai của mình khi tiến hành Đặt chỗ và tại quầy làm thủ tục lên máy bay. Việc vận chuyển những Hành khách đang mang thai phụ thuộc vào các điều kiện sau:
 
 • Mang thai đến 28 tuần: Hành khách cần cung cấp sổ khám thai hoặc phiếu siêu âm chứng minh được tuần tuổi của thai nhi. Hành khách sẽ được yêu cầu ký vào Bản tuyên bố giới hạn trách nhiệm tại sân bay.
 • Mang thai từ 28 tuần tới 35 tuần: Hành khách phải xuất trình giấy xác nhận của bác sỹ xác nhận rằng Hành khách đó có tình trạng sức khỏe phù hợp để đi máy bay và giấy xác nhận này phải có ngày khám không quá bảy (7) ngày so với ngày khởi hành. Hành khách sẽ được yêu cầu ký vào Bản tuyên bố giới hạn trách nhiệm.
 • Mang thai từ 36 tuần trở lên: chúng tôi sẽ từ chối vận chuyển.
 
Nếu chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của Hành khách trên chuyến bay có thể gây nguy hại cho máy bay hoặc bất kỳ người nào hoặc tài sản trên máy bay, hoặc phá rối, cản trở phi hành đoàn thực hiện các nhiệm vụ của họ, hoặc không tuân theo bất kỳ hướng dẫn nào của phi hành đoàn, bao gồm nhưng không giới hạn, các hướng dẫn liên quan đến hút thuốc lá, rượu hoặc sử dụng điện thoại cầm tay, hoặc có bất kỳ lời nói nào đe dọa, lăng mạ hoặc sỉ nhục đối với phi hành đoàn, hoặc xử sự theo cách gây khó chịu, bất tiện, thiệt hại hoặc thương tật cho các Hành khách khác hoặc phi hành đoàn, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn các hành vi đó, kể cả việc cách ly. Hành khách có thể bị buộc rời khỏi máy bay hoặc bị từ chối vận chuyển tiếp tại bất kỳ điểm đến nào và có thể bị khởi kiện do những hành vi vi phạm trên máy bay.

ĐIỀU 10 ỨNG SỬ TRÊN MÁY BAY
Nếu do hành vi của Hành khách mà chúng tôi phải, trong phạm vi thẩm quyền quyết định hợp lý, quyết định thay đổi Hành trình máy bay vì phải hạ cánh để buộc Hành khách rời máy bay, khi đó Hành khách phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh mà chúng tôi phải chịu liên quan tới hoặc do việc thay đổi trên.
 
Để đảm bảo an ninh, chúng tôi có thể cấm hoặc hạn chế sử dụng trên máy bay các thiết bị điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn, điện thoại di động, máy tính xách tay, máy ghi âm bỏ túi, đài xách tay, máy nghe CD, trò chơi điện tử hoặc phương tiện truyền tín hiệu bao gồm đồ chơi điều khiển từ xa và máy bộ đàm. Máy trợ thính và ổn định tim được phép sử dụng.
 
Hành khách không được phép sử dụng đồ ăn của Hành khách trên máy bay. Hút thuốc lá bị cấm trên bất kỳ chuyến bay nào của chúng tôi.
 
ĐIỀU 11 GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
11.1 Quy định chung
Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Thiệt hại nào phát sinh từ việc chúng tôi tuân thủ luật hoặc quy định của chính phủ hoặc việc Quý khách không tuân thủ luật hoặc quy định của chính phủ. Điều lệ vận chuyển (bao gồm các ngoại lệ và hạn chế trách nhiệm) áp dụng cho và vì lợi ích của các Đại lý được ủy quyền, người lao động và những người đại điện và Đại lý của chúng tôi trong phạm vi tương tự như chúng áp dụng đối với chúng tôi. Tổng khoản tiền mà Quý khách có thể nhận lại từ chúng tôi, các Đại lý được ủy quyền, người lao động, những người đại diện và các Đại lý của chúng tôi sẽ không lớn hơn tổng mức trách nhiệm của chúng tôi (nếu có). Trừ khi Điều lệ vận chuyển quy định khác, trách nhiệm của chúng tôi, nếu có, chỉ giới hạn cho việc bồi thường đối với Thiệt hại được chứng minh. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm, đối với những thiệt hại gián tiếp hoặc mang tính hệ quả và trong mọi trường hợp, trách nhiệm của chúng tôi không vượt quá mức quy định trong Điều lệ vận chuyển. Không điều khoản nào trong Điều lệ vận chuyển này:
 
Có nội dung từ bỏ các trường hợp miễn trừ và giới hạn trách nhiệm mà chúng tôi được quyền hưởng theo quy định của pháp luật áp dụng, trừ khi chúng tôi cam kết rõ ràng khác đi.
Từ bỏ các luận cứ bảo vệ chúng tôi mà được pháp luật áp dụng cho phép bao gồm cả việc áp dụng các luận cứ này chống lại bất kỳ tổ chức bảo hiểm xã hội chung hoặc bất kỳ cá nhân nào có trách nhiệm thanh toán, hoặc đã thanh toán, khoản bồi thường đối với việc tử vong hoặc bị thương hoặc các thương tật khác của Hành khách.

11.2 Giới hạn trách nhiệm
Trách nhiệm đối với tổn thất, chậm trễ hoặc Thiệt hại đối với Hành lý được giới hạn trừ khi một giá trị cao hơn được kê khai trước và đã thanh toán một khoản phí bổ sung. Trách nhiệm đối với chuyến bay nội địa và quốc tế được xác định theo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các Công ước áp dụng (nếu có).
Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Thiệt hại nào gây ra cho Hành lý xách tay của Quý khách trừ trường hợp Thiệt hại đó do lỗi của chúng tôi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do Hành lý của Quý khách gây ra. Quý khách phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do Hành lý của mình gây ra cho người khác hoặc tài sản, bao gồm cả tài sản của chúng tôi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với hao mòn thông thường của Hành lý như vết cào, xước nhỏ, lõm, sờn hoặc cắt.
Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam yêu cầu, chúng tôi không có trách nhiệm đối với Thiệt hại cho các đồ vật mà Quý khách đã được yêu cầu không được mang theo Hành lý ký gửi của mình.
Nếu số cân nặng Hành lý ký gửi của Quý khách không được ghi nhận trong Thẻ hành lý, chúng tôi sẽ coi rằng Hành lý đó không vượt quá khối lượng Hành lý miễn cước.

11.3 Nhận và giao Hành lý
Quý khách nên nhận Hành lý của mình ngay khi có thể tại các địa điểm đến. Nếu Quý khách không nhận Hành lý trong khoảng thời gian hợp lý và Hành lý cần phải được bảo quản tại kho của chúng tôi, chúng tôi sẽ tính thêm phí lưu kho. Nếu Hành lý không được nhận trong vòng ba (03) tháng kể từ thời điểm Quý khách phải nhận Hành lý, chúng tôi có thể định đoạt Hành lý đó mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Quý khách. Trong trường hợp Quý khách nhận Hành lý không xuất trình được Thẻ hành lý để nhận dạng Hành lý, chúng tôi sẽ giao Hành lý cho Quý khách đó với điều kiện là Quý khách chứng minh được quyền của mình đối với Hành lý đáp ứng yêu cầu của chúng tôi và khi được yêu cầu, Quý khách phải cung cấp các biện pháp đảm bảo thích hợp để đền bù thiệt hại hoặc chi phí mà chúng tôi phải trả khi chuyển Hành lý cho Quý khách. Việc Quý khách mang Thẻ hành lý nhận Hành lý tại thời điểm Hành lý được chuyển đến và không có khiếu nại là bằng chứng rõ ràng rằng Hành lý đó đã được vận chuyển trong điều kiện tốt và phù hợp với hợp đồng vận chuyển giữa chúng tôi và Quý khách.
 
11.4 Không cung cấp các chuyến bay chuyển tiếp
Jetstar Pacific Airlines là hãng hàng không giá rẻ cung cấp các chuyến bay điểm đến điểm (point-to-point) và không cung cấp các chuyến bay chuyển tiếp để vận chuyển Hành lý. Khi Đặt chỗ, Quý khách có trách nhiệm xác định thời gian phù hợp để nhận Hành lý và làm thủ tục lại. Chúng tôi khuyến nghị Hành khách nên dành ít nhất một trăm hai mươi (120) phút giữa các chuyến bay quốc tế.
 
Jetstar Pacific Airlines luôn cố gắng để vận chuyển Quý khách và Hành lý theo đúng ngày và giờ của các chuyến bay đã quy định, chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi luôn có khả năng đáp ứng yêu cầu này. Lịch trình bay có thể thay đổi do nhiều lý do, bao gồm nhưng không giới hạn do thời tiết xấu, do quản lý không lưu, do biểu tình, do sự cố kỹ thuật, do máy bay về muộn. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Jetstar Pacific Airlines được miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí, phí tổn, tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho Quý khách do không đáp ứng lịch bay, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ chuyến bay nối chuyến bị lỡ hoặc thu xếp đi lại khác.
 
11.5 Trường hợp Công ước Warsaw không áp dụng
Trường hợp việc vận chuyển Quý khách không chịu sự điều chỉnh của quy định về trách nhiệm của Công ước Warsaw, thì các quy định dưới đây sẽ áp dụng:
 
Bất kỳ trách nhiệm nào của Jetstar Pacific Airlines về các Thiệt hại sẽ được giảm bớt do việc Quý khách có lỗi gây ra hoặc liên quan đến thiệt hại đó theo quy định của luật áp dụng.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về Thiệt hại đối với Hành lý ký gửi hoặc Hành lý xách tay trừ khi những Thiệt hại này gây ra là do lỗi của chúng tôi và Hành lý đó nằm trong sự kiểm soát và lưu giữ của chúng tôi.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Thiệt hại phát sinh từ việc chúng tôi tuân thủ pháp luật hoặc các quy định và quy chế chính phủ hoặc từ việc Quý khách không tuân thủ các pháp luật hoặc các quy định và quy chế chính phủ.
Trừ trường hợp hành động hay không hành động với mục đích cố ý gây thiệt hại hoặc do bất cẩn nhưng có cơ sở để biết rằng Thiệt hại có thể xảy ra, chúng tôi sẽ có trách nhiệm hạn chế đối với Thiệt hại về Hành lý ký gửi, với điều kiện là nếu luật áp dụng quy định các mức giới hạn trách nhiệm khác nhau, thì các mức giới hạn khác nhau đó cũng được áp dụng. Nếu Thẻ hành lý không ghi cân nặng thì Hành lý đó được coi là không vượt quá hạn mức được miễn cước áp dụng cho loại vé vận chuyển đó. Trường hợp Hành lý ký gửi được kê khai có giá trị cao hơn bằng văn bản đã được gửi đến bộ phận xử lý hành lý, trách nhiệm của chúng tôi giới hạn trong mức giá trị cao hơn được kê khai đó.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Thiệt hại nào của những mặt hàng không được phép để trong Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay, bao gồm nhưng không giới hạn, những vật dễ vỡ hoặc dễ hư hỏng, những vật có giá trị đặc biệt như tiền, đồ trang sức, đá quý, máy tính, đồ điện tử cá nhân, giấy tờ có giá, chứng khoán, giấy tờ kinh doanh, hộ chiếu, các giấy tờ tùy thân khác và các văn bằng giao kết hoặc mẫu vật khác.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp Hành khách bị bệnh, tàn tật kể cả tử vong mà nguyên nhân là do điều kiện thể chất của Hành khách gây nên.
Hợp đồng vận chuyển bao gồm Điều lệ vận chuyển này và các miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm, áp dụng cho các Đại lý được ủy quyền, nhân viên, người lao động và đại diện của chúng tôi trong phạm vi mà chúng áp dụng đối với chúng tôi. Tổng mức bồi thường từ chúng tôi hay từ Đại lý được ủy quyền, nhân viên, người lao động và đại diện của chúng tôi chi trả cho Quý khách sẽ không vượt quá tổng mức trách nhiệm của chúng tôi, nếu có.
Không có điều khoản nào trong Điều lệ vận chuyển này có nội dung từ bỏ bất kỳ trường hợp miễn trừ và giới hạn trách nhiệm nào theo Công ước Warsaw hoặc các Công ước, luật khác được áp dụng, trừ trường hợp chúng tôi có cam kết rõ ràng khác đi.

ĐIỀU 12: THÔNG BÁO KHIẾU NẠI VÀ GIỚI HẠN TRONG KHIẾU NẠI VÀ KIỆN
12.1 Thông báo khiếu nại
Việc Hành khách có Thẻ hành lý hợp lệ nhận Hành lý và không có bất kỳ khiếu nại gì vào thời điểm Hành lý được chuyển cho Hành khách là bằng chứng đầy đủ chứng minh rằng Hành lý đã được vận chuyển trong tình trạng tốt và phù hợp với các điều khoản trong Điều lệ vận chuyển, trừ trường hợp Hành khách chứng minh rõ ràng khác đi. Nếu Hành khách muốn khiếu nại liên quan đến Thiệt hại đối với Hành lý ký gửi, Hành khách phải thực hiện ngay khi phát hiện ra Thiệt hại, và muộn nhất là trong vòng bảy (7) ngày kể từ khi nhận Hành lý. Nếu Hành khách muốn khiếu nại liên quan đến việc vận chuyển chậm Hành lý ký gửi, Hành khách phải thực hiện trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày Hành lý được chuyển đến cho Hành khách. Mọi khiếu nại phải được lập bằng văn bản và được gửi theo đường bưu điện hoặc chuyển cho chúng tôi trong thời hạn nêu trên. Nếu Hành khách không đáp ứng các thời hạn này, Hành khách sẽ mất quyền khiếu nại và/hoặc khởi kiện chúng tôi trước tòa án.
 
12.2 Thời hiệu theo luật định
Trừ khi được pháp luật quy định khác đi hoặc quyền khiếu kiện của Quý khách đối với Thiệt hại kết thúc sớm hơn như được quy định khác đi tại Điều lệ vận chuyển này, Quý khách sẽ không có quyền khiếu kiện đối với Thiệt hại nếu không thực hiện các thủ tục khiếu kiện tại tòa trong vòng hai năm kể từ:
 
 • Ngày Quý khách đến địa điểm đến
 • Ngày máy bay đáng lẽ phải đến địa điểm đến, hoặc
 • Ngày việc vận chuyển bị chấm dứt.
 
Trừ khi được quy định khác đi tại Công ước hoặc bất kỳ luật, quy định của chính phủ, lệnh hoặc điều kiện áp dụng nào, thì:
 
Điều kiện vận chuyển này và bất kỳ việc vận chuyển nào mà chúng tôi đồng ý cung cấp cho Quý khách (liên quan đến Quý khách và Hành lý của Quý khách) sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam; và
Mọi tranh chấp phát sinh giữa Quý khách và chúng tôi liên quan đến hoặc phát sinh từ việc vận chuyển này theo bất kỳ phương thức nào sẽ thuộc thẩm quyền xét xử không độc quyền của tòa án Việt Nam.
 
Không một Đại lý vé máy bay, nhân viên hay đại diện nào của chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Điều lệ vận chuyển này.
 
Nguồn tin:http://www.jetstar.com/

Liên hệ nhân viên đặt vé máy bay Jetstar

Văn Lâm: 093.627.1099 - 091.591.0399
Mr Vinh: 096.856.7217
Thu Hà: 091.591.0399
Phòng vé máy bay0433.115.006
 
Tra giá vé máy bay giá rẻ các hãng hàng không

Giá vé máy bay

Kinh nghiệm mua vé máy bay

Vé máy bay

Xem bản: Desktop | Mobile