Đặt vé máy bay Jetstar Pacific Airlines, Vietnam Airlines, Air Mekong

Rss Feed

THÔNG BÁO VỀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI VẬN CHUYỂN

 
Công ước Vác-sa-va hoặc Công ước Montreal được áp dụng trong trường hợp việc vận chuyển hàng có điểm đến cuối cùng hoặc điểm dừng ở một quốc gia không phải là quốc gia khởi hành và trong phần lớn các trường hợp, giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển liên quan đến mất mát, hư hại hoặc chậm trễ hàng hoá. Tuỳ thuộc vào chế độ áp dụng, và trừ khi giá trị kê khai cao hơn, trách nhiệm của người vận chuyển được giới hạn ở 17 SDR một kilogram hoặc 250 đồng Francs vàng Pháp một kilogram, quy đổi sang đồng tiền quốc gia theo luật hiện hành. Người vận chuyển coi 250 đồng Francs vàng Pháp quy đổi tương đương với 17 SDR trừ khi giá trị cao hơn được thể hiện trong điều kiện vận chuyển của người vận chuyển.
 

CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

1. Trong hợp đồng này và các thông báo, các khái niệm được hiểu như sau:
 
“Người vận chuyển” bao gồm người vận chuyển hàng không phát hành vận đơn hàng không và tất cả những người vận chuyển trực tiếp hoặc cam kết vận chuyển hàng hóa hoặc thực hiện bất kỳ các dịch vụ nào khác liên quan đến việc vận chuyển.
 
“Quyền rút vốn đặc biệt” (SDR) là một Quyền Rút vốn Đặc biệt được định nghĩa bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
 
Công ước Vác-sa-va (Warsaw) có nghĩa là bất cứ văn kiện nào sau đây áp dụng với hợp đồng vận chuyển:
Công ước thống nhất những Quy tắc liên quan đến Vận chuyển hàng không quốc tế được ký kết tại Vác-sa-va ngày 12/10/1929;
Công ước đã được sửa đổi tại La hay ngày 28/9/1955;
Công ước đã được sửa đổi tại La hay năm 1955 và bởi Nghị định thư Montreal số 1,2 hoặc 4 (1975).
 
Công ước Montreal là Công ước thống nhất những Quy tắc về vận chuyển hàng không quốc tế, thực hiện tại Montreal ngày 28/5/1999.
 
2./2.1. Việc vận chuyển chịu sự điều chỉnh của các quy tắc liên quan đến trách nhiệm quy định trong Công ước Vác-sa-va hoặc Công ước Montreal trừ khi việc vận chuyển đó không phải là “vận chuyển quốc tế” như đã được xác định theo Công ước áp dụng.
 
2.2. Nếu không mâu thuẫn với những điều nêu trên, việc vận chuyển và các dịch vụ có liên quan khác do mỗi người vận chuyển thực hiện chịu sự điều chỉnh của:
 
2.2.1. Luật áp dụng và các quy định của chính phủ;
 
2.2.2. Các điều khoản trong vận đơn hàng không, điều kiện vận chuyển của nguời vận chuyển và các nguyên tắc, quy định liên quan và lịch bay (nhưng không phải là thời gian khởi hành và thời gian đến trong lịch bay) và bảng giá áp dụng của người vận chuyển đó, là một phần của hợp đồng vận chuyển và có thể được kiểm tra tại bất kỳ sân bay hoặc văn phòng bán mà họ khai thác các dịch vụ thường lệ. Điều kiện vận chuyển của người vận chuyển bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:
 
2.2.2.1. giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển về mất mát, hư hại hoặc chậm trễ hàng hoá, bao gồm cả hàng dễ vỡ hoặc hàng mau hỏng;
 
2.2.2.2. hạn chế về khiếu nại, bao gồm thời hạn mà người gửi hoặc người nhận phải đưa ra khiếu nại hoặc khởi kiện người vận chuyển vì những sai sót của họ hoặc đại lý của họ;
 
2.2.2.3. quyền hạn, nếu có, thay đổi các điều khoản hợp đồng của người vận chuyển;
 
2.2.2.4. các nguyên tắc về quyền từ chối vận chuyển của người vận chuyển;
 
2.2.2.5. quyền hạn của người vận chuyển và các giới hạn liên quan đến chậm chuyến hoặc không thực hiện dịch vụ, bao gồm cả thay đổi lịch bay, thay đổi người vận chuyển hoặc thay đổi máy bay và hành trình.
 
3. Những điểm dừng đã thỏa thuận (người vận chuyển có thể thoặc đổi nếu cần thiết) là những điểm ngoại trừ điểm xuất phát hoặc điểm cuối, được thể hiện trên Vận đơn hàng không hoặc trong lịch bay như là những điểm dừng theo lịch trình đã định. Việc vận chuyển được những người vận chuyển kế tiếp nhau thực hiện ở đây được xem như là một khai thác đơn.
 
4. Đối với việc vận chuyển không áp dụng Công ước Vác sa va hoặc Công ước Montreal, giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển sẽ không thấp hơn giới hạn bằng tiền trên một kg hàng hoá trong bảng giá hoặc điều kiện vận chuyển của người vận chuyển đối với hàng hóa mất mát, hư hại hoặc chậm trễ.
 
5./5.1 Người gửi hàng phải bảo đảm thanh toán tất cả các khoản cước phí vận chuyển phù hợp với bảng giá, điều kiện vận chuyển của người vận chuyển, những quy định liên quan và các luật áp dụng (bao gồm luật quốc gia thực thi Công ước Vác sa va và Công ước Montreal), các quy định, quy chế và những yêu cầu của chính phủ, trừ khi người vận chuyển cho người nhận nợ mà không cần sự đồng ý bằng văn bản của người gửi.
 
5.2 Khi không có phần nào của lô hàng được giao, khiếu nại liên quan đến lô hàng đó có thể được chấp nhận cho dù cước phí vận tải của lô hàng đó chưa được thanh toán.
 
6./6.1 Đối với hàng hoá được chấp nhận vận chuyển, Công ước Vác-sa-va hoặc Công ước Montreal cho phép người gửi tăng giới hạn trách nhiệm bằng cách kê khai giá trị vận chuyển cao hơn và trả thêm cước phí nếu được yêu cầu.
 
6.2 Đối với việc vận chuyển không áp dụng Công ước Vác-sa-va hoặc Công ước Montreal, theo các quy định trong điều kiện vận chuyển chung và giá cước áp dụng, người vận chuyển phải cho phép người gửi tăng giới hạn trách nhiệm bằng cách kê khai giá trị vận chuyển cao hơn và trả thêm cước phí nếu được yêu cầu.
 
7./7.1 Trong trường hợp mất mát, hư hại hoặc chậm trễ một phần của lô hàng, trọng lượng xác định giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển chỉ là trọng lượng của kiện hàng hoặc những kiện hàng liên quan.
 
7.2.1 Trong trường hợp mất mát, hư hại hoặc chậm trễ của lô hàng, trọng lượng được sử dụng để xác định giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển là trọng lượng được sử dụng để xác định cước vận chuyển cho lô hàng đó; và
 
7.2.2 Trong trường hợp mất mát, hư hại hoặc chậm trễ một phần của lô hàng, trọng lượng lô hàng nêu ở 7.2.1 sẽ được chia theo tỷ lệ của các kiện hàng cùng vận đơn hàng không mà giá trị bị ảnh hưởng bởi mất mát, hư hại hoặc chậm trễ. Trọng lượng áp dụng trong trường hợp mất mát hoặc hư hại của một hoặc nhiều hơn các vật phẩm trong một kiện hàng sẽ là trọng lượng của cả kiện hàng đó.
 
8. Bất kỳ một sự loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm áp dụng cho người vận chuyển sẽ áp dụng cho các đại lý, nhân viên, đại diện của người vận chuyển và bất kỳ ai mà tầu bay hoặc trang thiết bị của họ được người vận chuyển sử dụng để vận chuyển và đại lý, nhân viên và đại diện của họ.
 
9. Người vận chuyển cam kết hoàn thành việc vận chuyển một cách hợp lý. Khi luật áp dụng, bảng giá và quy định chính phủ cho phép, người vận chuyển có thể sử dụng người vận chuyển hoặc máy bay thay thế và có thể sử dụng các phương tiện vận tải khác mà không cần thông báo trước nhưng phải lưu ý đầy đủ đến những lợi ích của người gửi hàng. Người vận chuyển được người gửi hàng ủy quyền lựa chọn hành trình hoặc các điểm dừng trung gian phù hợp hoặc thay đổi hành trình đã nêu trong vận đơn.
 
10. Việc nhận hàng mà không có khiếu nại của người có quyền nhận hàng là bằng chứng đầu tiên chứng tỏ hàng hoá được trả trong tình trạng tốt và tuân thủ hợp đồng vận chuyển.
 
10.1 Trong trường hợp mất mát, hư hại hoặc chậm trễ hàng hoá, người có quyền nhận hàng phải gửi khiếu nại bằng văn bản tới người vận chuyển. Những khiếu nại này phải được lập:
 
10.1.1 Trong trường hợp hàng hóa bị hư hại, ngay sau khi phát hiện hư hại và không muộn hơn là mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhận hàng;
 
10.1.2 Trong trường hợp hàng hóa chậm trễ, trong vòng hai mươi mốt (21) ngày tính từ ngày hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người có quyền nhận hàng;
 
10.1.3 Trong trường hợp hàng hóa không giao được, trong vòng một trăm hai mươi (120) ngày kể từ ngày xuất vận đơn hàng không, hoặc nếu chưa xuất vận đơn, trong vòng 120 ngày kể từ ngày nhận hàng để vận chuyển của người vận chuyển.
 
10.2. Những khiếu nại này có thể gửi cho người vận chuyển đã phát hành vận đơn hàng không, hoặc cho người vận chuyển thứ nhất hoặc cho người vận chuyển cuối cùng hoặc cho người vận chuyển mà trong quá trình vận chuyển của họ xảy ra sự mất mát, hư hại hoặc chậm trễ.
 
10.3 Trừ khi có khiếu nại bằng văn bản được lập trong thời hạn nêu tại 10.1, mọi hình thức khiếu kiện khác đối với người vận chuyển đều không được chấp nhận.
 
10.4 Quyền khiếu kiện người vận chuyển về hư hại của hàng hóa chỉ có hiệu lực trong vòng hai (2) năm kể từ ngày hàng đến điểm đến cuối cùng hoặc kể từ ngày mà tầu bay đáng lẽ phải đến điểm đến hoặc kể từ ngày việc vận chuyển kết thúc.
 
11. Người gửi hàng phải tuân thủ mọi luật áp dụng và các quy định của chính phủ các quốc gia đi hoặc đến mà hàng hóa được vận chuyển bao gồm cả các quy định có liên quan đến việc đóng gói, vận chuyển hoặc trả hàng và khi cần thiết phải cung cấp những thông tin đó và gửi kèm tài liệu cùng với vận đơn hàng không theo yêu cầu của luật áp dụng và quy định. Người vận chuyển sẽ không chịu trách nhiệm đối với người gửi hàng và người gửi hàng phải bồi thường những thiệt hại hoặc chi phí cho người vận chuyển do người gửi hàng không tuân thủ theo điều khoản này.
 
12. Tất cả đại lý, nhân viên và người đại diện của người vận chuyển không được phép thay đổi, chỉnh sửa hoặc từ bỏ bất cứ điều khoản nào của hợp đồng này.
Trong trường hợp người vận chuyển cung cấp dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ bảo hiểm được yêu cầu, phí bảo hiểm tương xứng đã được trả và điều đó đã được thể hiện trên vận đơn hàng không, thì hàng hóa xuất theo vận đơn hàng không sẽ được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm nguyên tắc với giá trị bảo hiểm theo yêu cầu được ghi trên vận đơn hàng không này (Giá trị bồi thường được giới hạn theo giá trị thực tế của phần hàng hóa bị mất mát hoặc hư hại với điều kiện giá trị khoản tiền bồi thường đó không vượt quá giá trị bảo hiểm). Việc bảo hiểm phụ thuộc vào các điều khoản, điều kiện, phạm vi bảo hiểm (một số loại rủi ro sẽ không được bảo hiểm) theo hợp đồng bảo hiểm nguyên tắc của người vận chuyển.
 
Hợp đồng bảo hiểm này phải có sẵn tại các văn phòng của người vận chuyển cho các bên liên quan tham khảo tại các điểm xuất vận đơn hàng không của người vận chuyển. Khiếu nại liên quan đến hợp đồng bảo hiểm này phải được gửi ngay lập tức về văn phòng của người vận chuyển.
 
Tên của người vận chuyển thứ nhất có thể được viết tắt trên vận đơn hàng không. Tên đầy đủ và tên viết tắt được nêu trong biểu giá cước, điều kiện vận chuyển, các quy định và lịch bay. Địa chỉ của người vận chuyển thứ nhất là sân bay khởi hành ghi trên Vận đơn hàng không.
 
Nếu giá trị kê khai vận chuyển ghi trên Vận đơn hàng không vượt quá giới hạn trách nhiệm áp dụng nêu trong Thông báo trên và trong điều kiện của hợp đồng vận chuyển này và nếu người gửi hàng đã trả thêm khoản cước phí bổ sung theo quy định về giá cước, điều kiện vận chuyển hoặc quy định của người vận chuyển, việc đó được coi là kê khai giá trị đặc biệt, trong trường hợp này giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển sẽ là giá trị đã kê khai. Việc thanh toán bồi thường sẽ phụ thuộc vào bằng chứng của tổn thất thực tế.
 
Người vận chuyển cam kết hoàn thành việc vận chuyển nêu ở đây một cách hợp lý. Người vận chuyển được người gửi hàng ủy quyền lựa chọn lộ trình hoặc các điểm tạm dừng trung gian mà họ cho là phù hợp hoặc đổi hành trình đã ghi trên vận đơn.
 
Tùy thuộc vào những điều kiện nêu ở đây, người vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm về hàng hóa trong thời gian hàng thuộc phạm vi quản lý của người vận chuyển hoặc đại lý của họ.
 
Thông báo hàng đến phải chuyển ngay cho người nhận hàng hoặc cho người cần được thông báo ghi trên vận đơn hàng không. Khi hàng đến điểm đến hàng phải được giao cho, hoặc theo hướng dẫn của người nhận hàng, trừ khi đã chấp nhận hướng dẫn khác của người gửi hàng trước khi hàng đến điểm đến. Trong trường hợp người nhận hàng từ chối nhận hàng hóa hoặc không thể liên lạc được với người nhận hàng, việc định đoạt lô hàng sẽ thực hiện theo hướng dẫn của người gửi hàng.
 
13. Giới hạn kích thước và trọng lượng của một kiện hàng
 
* Trọng lượng tối đa một kiện hàng Air Mekong chấp nhận vận chuyển là 45 kg một kiện.
 
* Kích thước tối đa của 1 (Một) kiện hàng mà Air Mekong chấp nhận vận chuyển không được vượt quá
 
120 cm (Chiều dài) x 70 cm (Chiều rộng) x 60 cm (Chiều cao)
 
14. Nhóm hàng chưa nhận vận chuyển
 
Hiện nay Air Mekong chưa nhận vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo quy định của IATA và một số loại hàng hóa đặc biệt như : hàng vũ khí đạn dược, hàng giá trị cao, hàng hài cốt, hàng quá khổ, hàng nặng…
Nguồn tin: Air Mekong

Liên hệ nhân viên đặt vé máy bay Air Mekong

Văn Lâm: 093.627.1099 - 091.591.0399
Mr Vinh: 096.856.7217
Thu Hà: 091.591.0399
Phòng vé máy bay0433.115.006

 
Tra giá vé máy bay giá rẻ các hãng hàng không

Giá vé máy bay

Kinh nghiệm mua vé máy bay

Vé máy bay

Xem bản: Desktop | Mobile