Đặt vé máy bay Jetstar Pacific Airlines, Vietnam Airlines, Air Mekong

Rss Feed
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG MÊ KÔNG - AIR MEKONG
ĐIỀU LỆ VẬN CHUYỂN
 
ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA.
 
Trong Điều lệ vận chuyển này, nếu không được giải thích thêm hoặc khác đi, các thuật ngữ dưới đây được hiểu theo nghĩa sau:
 
Các điểm dừng có thỏa thuận là các điểm dừng xác định trước, ngoại trừ điểm xuất phát và điểm đến cuối cùng, được ghi trên Vé hoặc được thông báo tại các các ấn phẩm lịch bay của Chúng tôi trong hành trình của Hành khách.
 
Chúng tôi nghĩa là Hàng không Mê Kông (AIR MEKONG).
 
Chuyến bay nối chuyến là chuyến bay kế tiếp cung cấp dịch vụ vận chuyển trên cùng Vé, trên Vé khác.
 
Công ước có nghĩa là Công ước về Thống nhất Một số Quy định Về Vận chuyển hàng không Quốc tế ký ngày 12 tháng 10 năm 1929 tại Warsaw (Vác–xa–va, sau đây được gọi là Công ước Vác–xa–va) và Công ước Vác–xa–va được sửa đổi tại Hague (La–hay ) ngày 28 tháng 09 năm 1955 (sau đây gọi là Công ước Vác–xa–va sửa đổi tại La–hay); và bất kỳ nghị định thư hoặc công ước nào khác được áp dụng và bất kỳ văn bản pháp luật nào có thể áp dụng.
 
Đại lý được chỉ định là đại lý bán Vé hành khách được Chúng tôi chỉ định để thay mặt Chúng tôi bán sản phẩm vận tải hàng không trên các chuyến bay của Chúng tôi, và khi được cho phép, trên các chuyến bay của các hãng vận chuyển khác.
 
Điểm dừng là điểm dừng theo lịch trong hành trình của Hành khách, tại điểm giữa điểm khởi hành và điểm đến.
 
Điều kiện bất khả kháng là những trường hợp bất thường và không dự đoán được ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi hoặc Hành khách, mà hậu quả không thể tránh được dù mọi biện pháp cần thiết đã được thực hiện.
 
Điều kiện hợp đồng là các điều khoản được ghi trên tờ thông tin điện tử (Tờ hành trình/Phiếu thu hoặc Tờ xác nhận hành trình) được dẫn chiếu từ Điều lệ vận chuyển này và các thông báo khác.
 
Điều lệ vận chuyển là Điều lệ vận chuyển này hoặc Điều lệ vận chuyển của các Hãng Vận chuyển khác trong các trường hợp liên quan.
 
Giá cước là mức giá, phí được công bố và/hoặc các điều kiện vận chuyển liên quan được đệ trình, trong trường hợp phải đệ trình theo yêu cầu, với nhà chức trách liên quan.
Hãng vận chuyển khác là bất kỳ hãng nào không phải Chúng tôi, Mã của hãng này được ghi trên Vé của Hành khách.
 
Hành khách là bất kỳ người nào, trừ thành viên tổ bay, được chuyên chở trên chuyến bay với sự chấp thuận của Chúng tôi.
 
Hành lý ký gửi là Hành lý mà Chúng tôi chịu trách nhiệm bảo quản và xuất Thẻ hành lý.
 
Hành lý là những vật phẩm, đồ dùng và tư trang cá nhân của Hành khách được xem là cần thiết hoặc thích hợp cho việc mang, sử dụng trong chuyến đi. Trừ khi được quy định khác đi, Hành lý bao gồm cả Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay của Hành khách.
 
Hành lý xách tay là bất kỳ Hành lý nào của Hành khách, không phải Hành lý ký gửi, bao gồm tất cả vật dụng được Hành khách mang lên khoang tàu bay và do Hành khách tự bảo quản trong quá trình vận chuyển.
 
Mã hãng hàng không là mã hai chữ hoặc ba số sử dụng để xác định hãng vận chuyển cụ thể.
 
Ngày nghĩa là ngày dương lịch, bao gồm toàn bộ bảy ngày trong tuần; với điều kiện là khi dùng cho mục đích thông báo thì không tính ngày gửi thông báo đi và khi dùng cho mục đích xác định thời gian còn hiệu lực của Vé thì không tính ngày xuất Vé hoặc ngày khởi hành của hành trình.
 
Quy định của Chúng tôi là các quy tắc, ngoài Điều lệ vận chuyển này và Giá cước, do Chúng tôi ban hành và có hiệu lực từ ngày bắt đầu vận chuyển, quy định việc vận chuyển Hành khách và Hành lý.
 
SDR tiếng Anh là Special Drawing Right là một đơn vị tính toán của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Đây là đơn vị tính toán quốc tế dựa trên giá trị của một số đồng tiền mạnh. Các giá trị đơn vị của SDR thay đổi và được tính toán lại hàng ngày. Các giá trị này được thừa nhận bởi hầu hết các ngân hàng thương mại và được báo cáo định kỳ trên các tạp chí tài chính lớn cũng như trên website của IMF (www.imf.org).
 
Thẻ hành lý là chứng từ được xuất chỉ để nhận biết Hành lý ký gửi.
 
Thiệt hại bao gồm tử vong hoặc thương tật của Hành khách, hoặc bất kỳ tổn thương về thể xác mà khách phải chịu, gây ra bởi tai nạn trên tàu bay hoặc trong bất kỳ quá trình lên hoặc xuống tàu bay. Thiệt hại cũng có nghĩa là sự hư hại, mất mát một phần hoặc hoàn bộ của Hành lý phát sinh trong quá trình vận chuyển bằng đường hàng không. Ngoài ra còn là thiệt hại gây ra bởi sự trì hoãn vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý bằng đường hàng không.
Thời gian cuối cùng làm thủ tục chuyến bay là giới hạn thời gian được quy định bởi các Hãng vận chuyển mà tại thời điểm đó Hành khách phải hoàn thành các thủ tục chuyến bay và nhận thẻ lên tàu.
 
Tờ Hành khách hoặc Phiếu thu Hành khách là một phần của Vé do Chúng tôi hoặc Đại lý chỉ định xuất và do Hành khách giữ lại.
 
Tờ hành trình/phiếu thu (hoặc Xác nhận hành trình) là chứng từ hoặc bộ chứng từ do Chúng tôi hoặc các Đại lý chỉ định xuất cho Hành khách sử dụng Vé điện tử; bao gồm tên Hành khách, thông tin chuyến bay, và các thông tin khác.
 
Tờ vé điện tử là Tờ vận chuyển điện tử hoặc chứng từ có giá khác được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của Chúng tôi.
 
Tờ vé điện tử là Tờ hành trình/phiếu thu (hoặc Tờ xác nhận hành trình) do Chúng tôi xuất hoặc được xuất dưới danh nghĩa của Chúng tôi, các Tờ vé điện tử, và nếu áp dụng là thẻ lên tàu bay.
 
Vé hành lý là phần của Vé liên quan đến việc vận chuyển Hành lý ký gửi của Hành khách.
 
Thông tin điện tử là “thông tin hành khách và hành lý” hoặc Tờ hành trình/Phiếu thu của Vé điện tử được chuyển cho Hành khách, trong từng trường hợp được Chúng tôi hoặc các đại lý chỉ định xuất và bao gồm Điều kiện Hợp đồng, các lưu ý và các Tờ vé.
 
 
ĐIỀU 2: PHẠM VI ÁP DỤNG
 
2.1 Khái quát
 
2.1.1 Trừ các quy định nêu tại Điều 2.2, Điều 2.5 và Điều 2.6, Điều lệ vận chuyển này áp dụng cho tất cả chuyến bay do Chúng tôi khai thác và trong bất kỳ trường hợp nào khi Chúng tôi có trách nhiệm pháp lý liên quan đến Hành khách và chuyến bay của Hành khách
 
2.1.2 Điều lệ vận chuyển này cũng được áp dụng cho việc vận chuyển miễn phí và vận chuyển với giá giảm, trừ trường hợp Chúng tôi quy định khác trong các quy định của mình hoặc trong các hợp đồng, giấy phép hoặc Vé có liên quan.
 
2.1.3 Điều lệ vận chuyển và Quy định của Hãng vận chuyển, giá và phụ phí có thể thay đổi mà không cần thông báo; với điều kiện các thay đổi này không được áp dụng sau khi việc vận chuyển đã bắt đầu. Giá và phụ phí áp dụng đối với việc vận chuyển là các giá, phụ phí có hiệu lực vào ngày bắt đầu vận chuyển tính theo ngày bay đầu tiên hoặc chặng bay đầu tiên trong Tờ hành trình/Phiếu thu Vé điện tử trừ khi Hãng vận chuyển có quy định khác.
 
2.2 Chuyến bay thuê chuyến
Nếu việc vận chuyển được thực hiện theo hợp đồng thuê chuyến, Điều lệ vận chuyển này chỉ áp dụng trong trường hợp được dẫn chiếu đến hoặc được chỉ ra trên Vé hoặc trong thỏa thuận khác với Hành khách.
 
2.3 Chuyến bay liên danh
Trên một số chuyến bay, Chúng tôi có thể có thỏa thuận với các Hãng vận chuyển khác gọi là “Chuyến bay Liên danh”. Điều này có nghĩa là ngay cả khi Hành khách đặt chỗ với Chúng tôi và có Vé mà trên đó tên hoặc Mã hãng hàng không của Chúng tôi được chỉ ra là Hãng vận chuyển, hãng khai thác tàu bay có thể là Hãng vận chuyển khác. Nếu các thỏa thuận này được áp dụng, Chúng tôi thông báo cho Hành khách tên hãng khai thác tàu bay khi Hành khách đặt chỗ.
 
2.4. Luật điều chỉnh
Trong trường hợp có điều khoản nào trong Điều lệ vận chuyển này hoặc được tham chiếu đến trong Điều lệ vận chuyển này trái với các điều khoản trong Công ước áp dụng và trong bất kỳ luật hiện hành, các quy định của chính phủ, sắc lệnh hoặc các yêu cầu không thể hủy bỏ được bằng các thỏa thuận của các bên, thì điều khoản đó không được áp dụng. Sự mất giá trị hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào không ảnh hưởng đến giá trị hiệu lực của các điều khoản khác.
 
2.5. Ưu tiên áp dụng Điều lệ vận chuyển
Trừ khi được quy định tại Điều lệ vận chuyển, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Điều lệ vận chuyển này với các quy định của Chúng tôi thì Điều lệ vận chuyển này được áp dụng.
 
 
ĐIỀU 3: VÉ MÁY BAY
 
3.1 Vé là bằng chứng của hợp đồng
 
3.1.1 Chúng tôi chỉ vận chuyển Hành khách có tên đúng trên Vé và Hành khách phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân thích hợp khi được yêu cầu.
 
3.1.2 Hành khách không được chuyển nhượng Vé của mình cho người khác
 
3.1.3 Những Vé được bán với mức giá giảm có thể không được chi hoàn một phần hoặc toàn bộ. Hành khách cần lựa chọn loại giá thích hợp nhất với nhu cầu của mình.
 
3.1.4 Nếu Hành khách có Vé như tại Điều 3.1.3 mà hoàn toàn chưa sử dụng, và Hành khách không thể thực hiện hành trình vì các Điều kiện bất khả kháng, với điều kiện Hành khách nhanh chóng thông báo và cung cấp các chứng cứ của các Điều kiện bất khả kháng này cho Chúng tôi, Chúng tôi tính trừ hoàn phần giá không được chi hoàn này cho các lần sử dụng dịch vụ tiếp theo của Chúng tôi, sau khi đã trừ đi phí quản lý thích hợp.
 
3.1.5 Vé luôn luôn là tài sản của Hãng hàng không xuất Vé.
 
3.1.6 Yêu cầu đối với Vé.
 
Đối với Vé điện tử, Hành khách chỉ được vận chuyển trên chuyến bay khi xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ và có Vé còn hiệu lực được xuất đúng cho Hành khách.
 
3.2. Hiệu lực Vé
 
3.2.1 Trừ khi có quy định khác trên Vé, trong Điều lệ vận chuyển này hoặc trong điều kiện giá (về việc giới hạn thời hạn hiệu lực của Vé, trong trường hợp này giới hạn đó sẽ được ghi trên Vé), Vé có giá trị hiệu lực :
 
3.2.1.1 (a) một năm kể từ ngày xuất Vé; hoặc
 
3.2.1.1 (b) một năm kể từ ngày khởi hành đầu tiên ghi trên Vé với điều kiện ngày khởi hành này trong vòng một năm kể từ ngày xuất Vé.
 
3.2.2. Khi Hành khách không thể thực hiện hành trình trong thời hạn hiệu lực của Vé vì vào thời điểm Hành khách yêu cầu đặt chỗ Chúng tôi không thể xác nhận chỗ cho Hành khách, hiệu lực của Vé sẽ được gia hạn hoặc Hành khách có thể được hoàn lại tiền theo quy định tại Điều 11.
 
3.2.3. Nếu sau khi đã khởi hành chặng đầu tiên, Hành khách không thể tiếp tục hành trình trong thời hạn hiệu lực của Vé vì lý do sức khỏe, Chúng tôi có thể gia hạn hiệu lực của Vé cho tới khi Hành khách đủ sức khỏe hoặc cho tới khi có chuyến bay đầu tiên của Chúng tôi sau ngày Hành khách đủ sức khoẻ, từ nơi hành trình của Hành khách bị gián đoạn với điều kiện còn chỗ trên hạng đặt chỗ mà Hành khách đã mua. Lý do sức khỏe như đã đề cập phải được chứng minh bằng giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Khi các tờ vận chuyển còn lại của Vé bao gồm một hoặc nhiều điểm dừng, hiệu lực của Vé có thể được gia hạn không quá ba tháng kể từ ngày ghi trên giấy xác nhận của cơ quan y tế. Trong trường hợp này, Chúng tôi sẽ gia hạn hiệu lực tương ứng cho Vé của các thành viên gia đình (bố mẹ, anh chị em ruột, vợ, chồng, con) đi cùng với Hành khách.
 
3.2.4. Trong trường hợp Hành khách bị chết trên đường đi, Vé của những người đi cùng Hành khách có thể được sửa đổi theo hướng miễn trừ các điều kiện hạn chế và gia hạn hiệu lực. Trong trường hợp có thành viên gia đình Hành khách bị chết khi Hành khách đã bắt đầu hành trình, hiệu lực Vé của Hành khách và của thành viên gia đình đi cùng có thể được sửa đổi. Những trường hợp sửa đổi nói trên được thực hiện khi nhận được giấy chứng tử hợp lệ và việc gia hạn hiệu lực này không quá 45 ngày kể từ ngày chết.
 
3.3. Thứ tự các tờ vận chuyển
 
3.3.1. Vé mà Hành khách mua có hiệu lực cho việc vận chuyển như đã ghi trên Vé, từ điểm khởi hành qua các điểm dừng đã thỏa thuận tới điểm cuối cùng của hành trình. Mức giá mà Hành khách trả dựa trên giá cước của Chúng tôi và được tính toán trên cơ sở toàn bộ hành trình ghi trên Vé. Điều này tạo thành một phần cơ bản trong hợp đồng của Chúng tôi với Hành khách. Vé không được chấp nhận và sẽ mất giá trị hiệu lực nếu các chặng vận chuyển (hoặc các chuyến bay đề cập trên Vé) không được sử dụng theo đúng thứ tự ghi trên Vé.
 
3.3.2. Nếu Hành khách muốn thay đổi bất kỳ phần nào liên quan đến việc vận chuyển, Hành khách phải liên hệ trước với Chúng tôi. Mức giá mà Hành khách phải trả cho việc vận chuyển mới sẽ được tính và Hành khách được lựa chọn hoặc áp dụng giá mới hoặc duy trì việc vận chuyển ban đầu như đã đề cập trên Vé. Nếu Hành khách cần thay đổi việc vận chuyển vì Điều kiện bất khả kháng, Hành khách phải liên hệ với Chúng tôi sớm nhất và Chúng tôi sẽ cố gắng ở mức độ hợp lý để vận chuyển Hành khách tới điểm dừng tiếp theo hoặc tới điểm cuối cùng của hành trình mà không tính lại mức giá.
 
3.3.3 Nếu Hành khách thay đổi việc vận chuyển không có sự đồng ý trước của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ áp dụng mức giá hợp lý cho hành trình thực đi mới của Hành khách. Hành khách sẽ được yêu cầu trả bất kỳ khoản chênh lệch nào giữa mức giá đã thanh toán và tổng mức giá áp dụng cho hành trình mới. Chúng tôi sẽ hoàn lại khoản chênh lệch nếu mức giá mới thấp hơn nhưng trong trường hợp này, các chặng vận chuyển chưa sử dụng của Hành khách sẽ không còn giá trị.
 
3.3.4. Hành khách cần lưu ý rằng có một số thay đổi không dẫn tới việc thay đổi mức giá nhưng cũng có các thay đổi khác như thay đổi điểm khởi đầu của hành trình (ví dụ nếu Hành khách không bay chặng đầu tiên) hoặc đảo ngược chiều của hành trình có thể dẫn tới việc tăng giá. Nhiều mức giá chỉ có hiệu lực cho ngày và chuyến bay ghi trên Vé và hoàn toàn không thể thay đổi, hoặc chỉ được phép thay đổi nếu Hành khách trả thêm tiền.
 
3.3.5. Mỗi chặng vận chuyển trên Vé của Hành khách được chấp nhận vận chuyển trên hạng dịch vụ, vào ngày và trên chuyến bay đã được đặt chỗ. Khi một Vé ban đầu được xuất không có đặt chỗ cụ thể ghi trên Vé, phần chỗ có thể được đặt sau tùy theo điều kiện giá của Chúng tôi và tình trạng chỗ trên chuyến bay Hành khách yêu cầu.
 
3.3.6. Hành khách cần lưu ‎ý rằng nếu Hành khách không có mặt trên bất kỳ chuyến bay nào mà không thông báo trước, Chúng tôi có thể hủy việc đặt chỗ cho chuyến bay quay về hoặc chuyến bay tiếp theo. Tuy nhiên, nếu Hành khách thông báo trước cho Chúng tôi, Chúng tôi sẽ không hủy việc đặt chỗ cho các chuyến bay này.
 
3.4. Tên và địa chỉ Chúng tôi
Tên của Chúng tôi có thể được viết tắt trên Vé. Địa chỉ của Chúng tôi được coi là thành phố hoặc sân bay khởi hành, nằm đối diện với tên viết tắt đầu tiên của Chúng tôi ở ô “Hãng vận chuyển“ trên Vé giấy, hoặc được chỉ ra trên chặng bay đầu tiên trong tờ Tờ hành trình/Phiếu thu đối với Vé điện tử.
 
ĐIỀU 4: ĐIỂM DỪNG
 
4.1 Điểm dừng có thể được chấp nhận tại Điểm dừng có thỏa thuận phù hợp với yêu cầu của nhà chức trách và quy định của Chúng tôi.
 
4.2 Điểm dừng phải được thu xếp trước với Hãng vận chuyển và được ghi trên Vé.
 
ĐIỀU 5: GIÁ CƯỚC, THUẾ, PHÍ
 
5.1 Giá cước
 
Giá cước chỉ áp dụng cho vận chuyển từ sân bay của điểm xuất phát tới sân bay của điểm đến, trừ khi có qui định khác. Giá cước không bao gồm dịch vụ vận chuyển mặt đất (đường bộ, đường sắt) hoặc đường biển giữa các sân bay, giữa sân bay và thành phố. Giá cước được tính phù hợp với mức giá của Chúng tôi tại thời điểm trả tiền Vé cho ngày đi và hành trình cụ thể ghi trên Vé. Việc thay đổi hành trình hoặc ngày đi có thể dẫn đến việc thay đổi giá cước áp dụng.
 
5.2 Thuế, phí và lệ phí:
Hành khách có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế, phí và lệ phí áp dụng cho Hành khách được quy định bởi nhà chức trách hoặc tổ chức có thẩm quyền, hoặc tổ chức điều hành bay của sân bay, hoặc Chúng tôi hoặc các Hãng vận chuyển khác. Tại thời điểm mua Vé, Hành khách sẽ được thông báo các khoản thuế, phí và lệ phí ngoài giá cước, phần lớn các khoản này được ghi riêng biệt theo thông lệ lên mặt Vé.
 
5.3 Thanh toán giá cước, thuế, phí và lệ phí
Chúng tôi không có nghĩa vụ vận chuyển và có quyền từ chối tiếp tục vận chuyển Hành khách và Hành lý nếu như giá cước áp dụng, thuế, phí và lệ phí không được thanh toán đầy đủ.
 
5.4 Đồng tiền thanh toán
Giá cước, thuế, phí và lệ phí được thanh toán bằng đồng tiền của nước mà Vé được xuất, trừ trường hợp loại đồng tiền khác được qui định bởi Chúng tôi hoặc Đại lý được chỉ định, tại thời điểm thanh toán hoặc trước thời điểm thanh toán (ví dụ: lý do đồng tiền địa phương không thể chuyển đổi). Chúng tôi, tuỳ theo quyết định của mình, có thể chấp nhận thanh toán bằng loại đồng tiền khác.
 
ĐIỀU 6: ĐẶT GIỮ CHỖ
 
6.1 Điều kiện giữ chỗ.
 
6.1.1 Chúng tôi hoặc các Đại lý được chỉ định đặt chỗ cho Hành khách. Khi được yêu cầu, Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin xác nhận đặt chỗ cho Hành khách.
 
6.1.2 Một số loại giá có điều kiện giới hạn hoặc không cho phép Hành khách thay đổi hoặc hủy chỗ đã giữ. Hành khách cần kiểm tra điều kiện áp dụng của loại giá mà khách đã chọn và Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các sai sót của Hành khách
 
6.2 Thời hạn mua Vé máy bay
Nếu Hành khách không trả tiền mua Vé trước thời hạn xuất Vé theo thông báo của Chúng tôi hoặc các Đại lý được chỉ định có quyền hủy chỗ đã giữ của khách.
 
6.3 Thông tin cá nhân
Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin cá nhân được Hành khách cung cấp. Những thông tin bao gồm các thông tin về quá trình thanh toán của Hành khách và các dịch vụ tiện ích khách sử dụng để phục vụ cho mục đích sau: (i) đặt giữ chỗ, thanh toán và mua Vé, cung cấp các dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ và trang thiết bị có liên quan; (ii) kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác; (iii) kiểm soát thủ tục xuất nhập cảnh và hải quan; (iv) mục đích đảm bảo an toàn, an ninh, công tác hành chính và pháp lý; (v) thống kê và phân tích thị trường, quản lý chương trình khách hàng thường xuyên; (vi) thử nghiệm, bảo dưỡng và phát triển hệ thống; (vii) đào tạo công nghệ thông tin; (viii) quan hệ khách hàng; (ix) trợ giúp Chúng tôi giao dịch hiệu quả với Hành khách trong tương lai; và (x) tiếp thị trực tiếp và điều tra thị trường (Chúng tôi chỉ thực hiện khi Hành khách yêu cầu hoặc được sự đồng ý của Hành khách)
Với những mục đích như trên, Hành khách đồng ý cho Chúng tôi giữ và sử dụng các dữ liệu thông tin này trong trường hợp cần thực hiện các mục đích trên và chuyển các dữ liệu này về các phòng Vé, các Đại lý được chỉ định, các cơ quan chính phủ, các Hãng vận chuyển hoặc nhà cung cấp các dịch vụ nêu trên. Theo quy định của nhà chức trách, Hành khách có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin khác cho Chúng tôi, bao gồm cả thông tin để Chúng tôi có thể thông báo cho thân nhân của Hành khách trong trường hợp khẩn cấp và cho các mục đích khác liên quan hoặc trường hợp rủi ro trong quá trình vận chuyển Hành khách. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý với Hành khách trong trường hợp mất hoặc chịu chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng hoặc gửi các dữ liệu cá nhân được cung cấp trừ khi việc mất hoặc phát sinh chi phí do sự bất cẩn của Chúng tôi. Chúng tôi có thể kiểm soát và/hoặc ghi lại các cuộc trao đổi bằng điện thoại giữa Hành khách và Chúng tôi để bảo đảm chắc chắn loại dịch vụ phù hợp, ngăn chặn/phát hiện ra lỗi và cho mục đích đào tạo. Hành khách có thể biết thêm thông tin liên quan đến quy định thông tin cá nhân từ các Văn phòng và qua website của Chúng tôi.
 
6.4 Xếp chỗ
Chúng tôi sẽ cố gắng xếp chỗ theo yêu cầu trước của Hành khách. Tuy nhiên, Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ vị trí chỗ cụ thể trên tàu bay. Chúng tôi có quyền xếp chỗ hoặc xếp lại chỗ bất kì lúc nào, ngay cả khi Hành khách đã lên tàu bay, nếu thấy cần thiết cho việc khai thác, đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định của nhà chức trách, vì lí do an ninh và sức khỏe. Chúng tôi sẽ xếp chỗ ngồi hợp lý cho Hành khách cần sự hỗ trợ phù hợp với luật định.
 
6.5 Phí bỏ chỗ
Trừ trường hợp điều kiện giá có hạn chế không được chi hoàn, Hành khách có thể phải trả một khoản phí theo quy định của Chúng tôi nếu bỏ chỗ trên chuyến bay Hành khách đã đặt chỗ.
 
6.6 Các dịch vụ đặc biệt:
 
6.6.1. Chúng tôi cố gắng đảm bảo cung cấp các dịch vụ đặc biệt mà Hành khách yêu cầu khi đặt chỗ, như suất ăn đặc biệt hoặc xe đẩy từ khu vực làm thủ tục chuyến bay tại sân bay đến tàu bay… Tuy nhiên, Chúng tôi không chịu trách nhiệm với Hành khách về những tổn thất, chi phí, vi phạm hợp đồng hoặc các thiệt hại khác nếu Chúng tôi, vì lý do nào đó, không thể cung cấp được dịch vụ theo yêu cầu đã đặt trước của Hành khách .
 
6.6.2. Nếu Hành khách gặp khó khăn trong việc di chuyển và Hành khách yêu cầu bất kỳ sự trợ giúp đặc biệt nào, Hành khách cần thông báo với Chúng tôi khi đặt chỗ.
 
6.6.3. Nếu Hành khách gặp khó khăn trong việc di chuyển, Chúng tôi sẽ chuyên chở Hành khách nếu Chúng tôi thu xếp được các điều kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của Hành khách. Nếu Hành khách không thông báo trước cho Chúng tôi khi cần dịch vụ đặc biệt, Chúng tôi sẽ cố gắng và có thể cung cấp cho Hành khách các yêu cầu đặc biệt khách cần.
 
6.6.4. Chúng tôi có thể yêu cầu Hành khách phải có người đi kèm vì lý do an toàn hoặc nếu Hành khách không thể tự thoát hiểm hoặc Hành khách không có khả năng hiểu các hướng dẫn an toàn trên chuyến bay.
 
6.6.5. Chúng tôi có quyền không chấp nhận chuyên chở các Hành khách bắt buộc phải nằm cáng trên bất kỳ chuyến bay nào.
 
6.6.6. Đối với một số dịch vụ đặc biệt của Chúng tôi, Hành khách có thể phải trả phí và Hành khách có thể được yêu cầu phải có người đi kèm.
 
6.7 Dịch vụ trên tàu bay
Vì lý do khai thác, Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp và/hoặc sự sẵn sàng hoạt động của các thiết bị, chương trình giải trí trên chuyến bay, các loại suất ăn hoặc các dịch vụ khác trên chuyến bay như đã thông báo.
 
6.8 Xác nhận lại việc giữ chỗ
 
6.8.1 Giữ chỗ cho các chặng tiếp theo có thể được yêu cầu xác nhận trong khoảng thời gian nhất định. Chúng tôi sẽ thông báo cho Hành khách nếu Chúng tôi yêu cầu xác nhận đặt chỗ cũng như cách thức và địa điểm mà việc xác nhận chỗ được thực hiện. Nếu Hành khách không thực hiện việc xác nhận đặt chỗ khi được yêu cầu, Chúng tôi có thể hủy chỗ các chặng tiếp theo của Hành khách. Tuy nhiên, nếu Hành khách thông báo cho Chúng tôi việc Hành khách vẫn muốn đi trên chuyến bay mà đặt chỗ đã bị hủy và nếu chuyến bay đó còn chỗ tương ứng với hạng đặt chỗ của loại giá Hành khách đã mua, Chúng tôi sẽ khôi phục lại đặt chỗ và chuyên chở Hành khách đến điểm tiếp theo hoặc điểm cuối của hành trình. Nếu chuyến bay đó không còn chỗ tương ứng với hạng đặt chỗ của loại giá Hành khách đã mua, bằng những nỗ lực hợp lý Chúng tôi sẽ chuyên chở Hành khách đến điểm tiếp theo hoặc điểm cuối của hành trình. Hành khách có thể phải trả phí trong trường hợp này.
 
6.8.2 Hành khách cần kiểm tra yêu cầu xác nhận đặt chỗ của Hãng vận chuyển khác trong hành trình. Nếu việc xác nhận chỗ là cần thiết, Hành khách phải xác nhận đặt chỗ với Hãng vận chuyển mà mã của hãng đó được chỉ ra trong phần chuyến bay liên quan trên Vé.
 
6.9 Hủy chỗ chặng tiếp theo
Nếu Hành khách không thông báo trước cho Chúng tôi về việc không sử dụng chỗ của một chặng trong hành trình thì Chúng tôi sẽ hủy đặt chỗ các chặng tiếp theo. Tuy nhiên, nếu có thông báo trước, Chúng tôi sẽ giữ đặt chỗ các chặng tiếp theo.
 
ĐIỀU 7: THỦ TỤC ĐI TÀU BAY
 
7.1. Hành khách đi tàu bay phải có mặt tại quầy làm thủ tục chuyến bay và cửa ra tàu bay đúng thời gian quy định để đảm bảo hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi tàu bay khởi hành. Chúng tôi có quyền hủy đặt chỗ của Hành khách nếu Hành khách không tuân thủ thời gian làm thủ tục cuối cùng của chuyến bay. Hành khách cần phải biết quy định về thời gian phải có mặt tại quầy làm thủ tục chuyến bay. Quy định này có trong cuốn lịch bay của Chúng tôi hoặc được các phòng vé hay đại lý được chỉ định của Chúng tôi cung cấp khi Hành khách có yêu cầu.
 
7.2. Hành khách phải có mặt tại cửa ra tàu bay không muộn hơn thời gian được ghi trên thẻ lên tàu của Hành khách.
 
7.3. Nếu Hành khách không tuân thủ các quy định trên hoặc không xuất trình đầy đủ giấy tờ vận chuyển như quy định tại Điều 14.2 hoặc không sẵn sàng khởi hành, Chúng tôi có quyền hủy chỗ của Hành khách.
 
7.4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hay phí tổn nào phát sinh do Hành khách không tuân thủ đúng những quy định trong Điều 7 này.
 
ĐIỀU 8: TỪ CHỐI VÀ HẠN CHẾ VẬN CHUYỂN
 
8.1. Từ chối vận chuyển
Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển bất kỳ Hành khách nào cũng như bất kỳ kiện Hành lý nào của Hành khách (ngay cả khi Hành khách có Vé còn giá trị hoặc thẻ lên tàu bay) nếu Chúng tôi xét thấy:
 
8.1.1 Việc từ chối vận chuyển là cần thiết để tuân thủ các luật lệ, quy định, chỉ thị hiện hành của quốc gia hoặc vùng, lãnh thổ mà tàu bay bay đi, đến hoặc bay qua; hoặc
 
8.1.2 Hành khách từ chối cung cấp cho Chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm các thông tin theo yêu cầu của nhà chức trách; hoặc
 
8.1.3 Hành vi, tuổi tác hay trạng thái tinh thần và sức khỏe của Hành khách (i) cần sự trợ giúp đặc biệt của Chúng tôi nhưng không có sự thu xếp trước; hoặc (ii) gây rối, tung tin có vũ khí, say rượu bia bao gồm cả sự mất kiểm soát do chất kích thích, hoặc (iii) làm ảnh hưởng đến hoặc bị Hành khách khác phản đối; hoặc (iv) gây nguy hiểm hoặc rủi ro đến an toàn và sức khỏe cho chính Hành khách đó, cho người khác, hoặc tài sản; hoặc
 
8.1.4 Hành khách đã có hành vi không đúng đắn trên một chuyến bay trước đó và hành vi ấy có thể lặp lại; hoặc
 
8.1.5 Hành khách không đồng ý để kiểm tra an ninh bản thân hoặc Hành lý, hoặc Hành khách đã đồng ý để kiểm tra an ninh bản thân hoặc Hành lý nhưng không trả lời thoả đáng các câu hỏi an ninh tại quầy làm thủ tục hay tại cửa ra tàu, hoặc Hành khách không qua được cuộc phân tích/đánh giá an ninh về hồ sơ, hoặc Hành khách làm giả hoặc gỡ bất kỳ tem/nhãn kiểm tra an ninh nào trên Hành lý hay trên thẻ lên tàu; hoặc
 
8.1.6 Hành khách chưa thanh toán đầy đủ giá cước, thuế, phí và lệ phí; hoặc
 
8.1.7 Hành khách không có giấy tờ hợp lệ, có thể tìm cách nhập cảnh vào một nước quá cảnh, hoặc nhập cảnh vào nước mà không có đủ giấy tờ hợp lệ, hoặc tự huỷ giấy tờ trên chuyến bay, hoặc từ chối giao giấy tờ của mình cho nhân viên tổ bay khi được yêu cầu; hoặc
 
8.1.8 Hành khách xuất trình Vé (i) không hợp lệ, hoặc (ii) được mua của một tổ chức, cá nhân không phải Chúng tôi hoặc Đại lý được chỉ định; hoặc (iii) đã được báo mất hoặc bị đánh cắp; hoặc (iv) là Vé giả; hoặc (v) Hành khách không chứng minh được rằng chính mình là người đứng tên trong ô “Họ tên Hành khách”. Trong trường hợp này, Chúng tôi được quyền thu giữ Vé đó; hoặc
 
8.1.9 Hành khách không tuân thủ yêu cầu tại Điều 3.3 liên quan đến việc sử dụng đúng trình tự chặng vận chuyển, hoặc Hành khách có Vé không phải do Chúng tôi hoặc Đại lý được chỉ định xuất hoặc
 
8.1.10 Hành khách không tuân thủ các hướng dẫn an toàn an ninh; hoặc
 
8.1.11 Hành khách đã từng vi phạm hoặc không tuân thủ một trong những điều nói trên.
 
8.2. Từ chối vận chuyển hoặc buộc Hành khách phải rời khỏi tàu bay
 
8.2.1 Nếu do cách cư xử, hành vi, trạng thái sức khoẻ hay tinh thần của Hành khách, Chúng tôi từ chối vận chuyển Hành khách hoặc không chấp nhận tiếp tục vận chuyển Hành khách, Chúng tôi có thể huỷ phần Vé chưa sử dụng của Hành khách, và Hành khách sẽ không được vận chuyển tiếp hoặc không được truy hoàn phần Vé chặng bay khách bị từ chối vận chuyển hoặc bị cắt lại, hoặc bất kỳ phần Vé của chặng bay tiếp theo nào trong Vé của Hành khách.
 
8.2.2 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh do Hành khách bị từ chối vận chuyển hoặc không được chấp nhận vận chuyển tiếp.
 
8.2.3 Ngược lại, Chúng tôi có quyền yêu cầu Hành khách bồi thường các chi phí liên quan đến khiếu nại hoặc tổn thất, bao gồm các chi phí do việc đổi hướng chuyến bay là hệ quả của cách cư xử, hành vi hoặc trạng thái nói trên và hệ quả của việc từ chối vận chuyển hoặc không chấp nhận tiếp tục vận chuyển Hành khách.
 
8.2.4 Chúng tôi cũng có quyền thông báo cấm bay, có thời hạn hoặc vô thời hạn, với Hành khách trên tất cả các chuyến bay do Chúng tôi khai thác. Thông báo cấm bay cũng yêu cầu Hành khách không được mua Vé hoặc đề nghị hoặc cho phép người khác mua Vé hộ Hành khách. Nếu Hành khách cố gắng sử dụng dịch vụ vận chuyển của Chúng tôi khi thông báo cấm bay còn hiệu lực, Chúng tôi sẽ từ chối vận chuyển Hành khách.
 
8.3. Trợ giúp đặc biệt
Việc chấp nhận vận chuyển trẻ em không có người đi kèm, Hành khách tàn tật, ốm yếu, phụ nữ mang thai hoặc những Hành khách khác yêu cầu sự trợ giúp đặc biệt phụ thuộc vào sự thu xếp trước với Chúng tôi, phù hợp với quy định của Chúng tôi.
 
8.4. Giới hạn trọng tải/chỗ ngồi tàu bay.
Nếu trọng tải hoặc số Hành khách vận chuyển vượt quá giới hạn quy định của tàu bay, Chúng tôi có quyền quyết định một cách hợp lý những Hành khách hay Hành lý không được vận chuyển.
 
8.5. Chó dẫn đường
Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển chó dẫn đường của Hành khách nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:
 
8.5.1. Chó dẫn đường không được đeo rọ mõm thích hợp.
 
8.5.2. Chúng tôi không thể bố trí được chỗ cho chó ngay trước ghế ngồi của Hành khách.
 
8.5.3. Vị trí của chó dẫn đường trên tàu bay có thể cản trở lối đi hoặc các khu vực khác mà theo các quy định về an toàn phải không bị cản trở khi thoát hiểm.
 
8.5.4. Chó dẫn đường có biểu hiện gây đe doạ trực tiếp tới sức khoẻ hoặc an toàn của Hành khách khác trên tàu bay.
 
8.5.5. Không có đủ bằng chứng cho thấy chó đã được huấn luyện đầy đủ và được công nhận là chó dẫn đường.
 
ĐIỀU 9: HÀNH LÝ
 
9.1. Hành lý miễn cước
Hành khách được mang Hành lý miễn cước theo quy định của Chúng tôi và được ghi trên Vé. Hành lý miễn cước phải tuân thủ các điều kiện và giới hạn được nêu trong quy định của Chúng tôi.
 
9.2. Hành lý tính cước
Hành khách phải trả cước phí cho số Hành lý vượt quá mức miễn cước cho phép và theo phương thức nêu trong quy định của Chúng tôi.
 
9.3 Các đồ vật không được chấp nhận là Hành lý:
 
9.3.1 Hành khách không được mang theo các đồ vật sau trong Hành lý:
 
9.3.1.1 Các đồ vật không được coi là Hành lý như định nghĩa ở Điều 1;
 
9.3.1.2 Những vật phẩm có thể gây nguy hiểm cho tàu bay, hành khách hoặc tài sản trên tàu bay đã được chỉ rõ trong Hướng dẫn kỹ thuật vận chuyển an toàn hàng hóa nguy hiểm của ICAO và Quy định hàng hóa nguy hiểm của Hiệp hội vận chuyển hàng không quốc tế (IATA) và theo quy định của chúng tôi
 
9.3.1.3 Các đồ vật bị cấm vận chuyển theo các quy định hiện hành của các quốc gia và lãnh thổ mà tàu bay bay đi, bay đến hoặc bay qua.
 
9.3.1.4 Các đồ vật mà chúng tôi thấy là không vận chuyển được vì chúng gây nguy hiểm, không an toàn hoặc bởi vì trọng lượng, kích thước hay đặc tính của chúng.
 
9.3.2 Các loại vũ khí, đạn dược, công cụ hỗ trợ trừ khi được cho phép của các cơ quan có thẩm quyền; các loại chất nổ, vật liệu nổ; các chất dễ cháy; các loại vật dụng có thể được sử dụng làm hung khí tấn công đe doạ và các vật chất nguy hiểm khác nếu được chấp nhận chuyên chở thì chỉ được vận chuyển như Hành lý ký gửi theo quy định của Chúng tôi. Đạn phải được tháo rời khỏi súng để đảm bảo an toàn cho vận chuyển. Đạn phải được để trong hộp đạn, băng đạn hoặc đóng gói theo đúng quy định. Tất cả các quy định vận chuyển vũ khí, đạn dược và công cụ hỗ trợ của nhà chức trách sân bay có liên quan, ICAO, IATA và của Chúng tôi phải được tuân thủ.
 
9.3.3 Hành khách không được để các đồ vật dễ vỡ, hàng mau hỏng (đồ tươi sống, thực phẩm dễ hư hỏng….), tác phẩm nghệ thuật, máy quay phim, máy ảnh, tiền, đồ trang sức, kim loại quý, đá quý, máy tính, các thiết bị điện tử, giấy tờ có giá trị chuyển đổi thành tiền, chứng khoán, tài liệu đàm phán, hợp đồng, tài liệu kinh doanh, hàng mẫu, giấy tờ tùy thân, các vật dụng quý và/hoặc có giá trị khác trong hành lý ký gửi.
 
9.3.4 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Thiệt hại nào mà Hành khách phải chịu nếu Hành khách vẫn để những đồ vật được quy định tại Điều 9.3. trong Hành lý của mình, cho dù Chúng tôi có biết hay không.
 
9.4. Quyền từ chối vận chuyển
 
9.4.1 Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển các Hành lý bao gồm những đồ vật được quy định ở Điều 9.3 và cũng có thể từ chối tiếp tục vận chuyển Hành lý nếu như chúng tôi phát hiện ra những đồ vật đó trong Hành lý.
 
9.4.2 Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển những hành lý mà theo chúng tôi chúng không phù hợp để vận chuyển vì lý do hình dáng, kích thước, trọng lượng, đặc tính của chúng hoặc vì lý do an toàn, lý do khai thác hoặc vì chúng gây ảnh hưởng tới các hành khách khác hoặc các Hành lý khác.
 
9.4.3 Vì lý do an toàn, an ninh hoặc khai thác, Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển bất kỳ hành lý cũng như đồ vật nào, bao gồm những hành lý không thuộc quyền sở hữu của hành khách và những hành lý mà hành khách sở hữu một phần. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Thiệt hại hoặc sự phiền hà nào mà Hành khách phải chịu do việc từ chối vận chuyển nói trên.
 
9.4.4 Nếu Hành khách không có sự thu xếp trước với Chúng tôi thì Chúng tôi có thể vận chuyển số Hành lý quá mức miễn cước của Hành khách trên các chuyến bay kế tiếp, cho dù Hành khách đã trả cước phí cho số Hành lý quá mức miễn cước.
 
9.4.5 Chúng tôi có thể từ chối nhận hành lý ký gửi nếu hành lý đó không được đóng gói hoặc chứa trong các vali hay các bao, thùng thích hợp để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển cũng như bốc xếp thông thường.
 
9.4.6 Chúng tôi và đại diện của chúng tôi không thực hiện gửi thẳng hành lý cho các Hãng hàng không khác mà chúng tôi không ký hợp đồng vận chuyển liên chặng với họ. Vì vậy nếu hành khách có ý định đi trên chuyến bay của Hãng khác đến một sân bay để nối chuyến với chuyến bay của Chúng tôi hoặc đi trên chuyến bay của Chúng tôi đến một sân bay để nối chuyến với chuyến bay của Hãng khác, Hành khách phải kiểm tra, xác định trước rằng liệu Chúng tôi có ký Hợp đồng vận chuyển liên chặng với Hãng hàng không đó hay không. Trong trường hợp Chúng tôi không ký kết Hợp đồng vận chuyển liên chặng với họ, Hành khách phải có trách nhiệm nhận lại Hành lý, làm thủ tục lại cho Hành lý của mình và nhận thẻ hành lý cho chuyến bay kế tiếp. Trong những trường hợp này, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại đối với Hành khách và Hành lý của Hành khách.
 
9.5 Quyền kiểm tra
 
9.5.1 Chúng tôi có quyền yêu cầu Hành khách cho phép kiểm tra an ninh hàng không người cũng như Hành lý. Nếu Hành khách vắng mặt khi đã được yêu cầu, Chúng tôi vẫn có thể tiến hành kiểm tra Hành lý nhằm mục đích xác minh Hành khách có mang theo hoặc Hành lý của Hành khách có chứa các đồ vật được Quy định ở Điều 9.3 hay không. Nếu Hành khách không đồng ý cho kiểm tra, Chúng tôi có thể từ chối vận chuyển Hành khách hoặc Hành lý đó. Trong trường hợp việc kiểm tra gây thiệt hại cho Hành khách hoặc Hành lý của Hành khách như ảnh hưởng do sử dụng máy soi chiếu, Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất và/hoặc thiệt hại đó trừ khi những tổn thất và thiệt hại đó do lỗi của Chúng tôi.
 
9.5.2 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những đồ vật trong người hoặc trong Hành lý của Hành khách do nhân viên an ninh sân bay thu giữ theo quy định quốc tế hoặc nhà chức trách nước sở tại, kể cả khi những đồ vật này sau đó bị giữ lại hay tiêu huỷ hoặc bàn giao cho Chúng tôi.
 
9.6 Hành lý ký gửi
 
9.6.1 Chúng tôi có trách nhiệm bảo quản và xuất Thẻ hành lý cho từng kiện Hành lý ký gửi của Hành khách khi Hành lý được ký gửi và giao cho Chúng tôi.
 
9.6.2 Hành lý ký gửi phải có tên của Hành khách hoặc phải được gắn ký hiệu nhận biết cá nhân.
 
9.6.3 Hành lý ký gửi được vận chuyển trên cùng chuyến bay với Hành khách. Nếu Chúng tôi thấy rằng vì lý do an toàn, an ninh hoặc lý do khai thác việc vận chuyển đó không thể thực hiện được thì Chúng tôi sẽ vận chuyển Hành lý đó trên chuyến bay khác. Trong trường hợp này, Hành lý ký gửi sẽ được vận chuyển và giao lại cho hành khách trừ khi Hành khách phải hoàn thành các thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
9.6.4 Trọng lượng tối đa của một kiện hành lý ký gửi của hạng Economy và Deluxe là 30kg và những hạng khác là 20 kg. Phần trọng lượng vượt quá quy định trên phải được tách và đóng lại thành kiện nhỏ hơn khi làm thủ tục. Nếu kiện Hành lý không được đóng gói lại thì Chúng tôi không chấp nhận chuyên chở. Trong bất kỳ trường hợp nào, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về: (i) Thiệt hại do Hành khách không tuân thủ quy định về trọng lượng Hành lý, quy định về việc tách và đóng gói lại, (ii) việc từ chối vận chuyển Hành lý quá trọng lượng quy định.
Kiện Hành lý ký gửi có trọng lượng quá 32kg (70lb) chỉ được vận chuyển nếu Hành khách thông báo trước và được Chúng tôi chấp nhận khi đặt giữ chỗ.
 
9.7 Kê khai và trả cước phí cho Hành lý có giá trị
Chúng tôi có thể nhận vận chuyển Hành lý ký gửi có giá trị vượt quá giới hạn trách nhiệm nếu Hành khách kê khai giá trị của Hành lý đó và trả các khoản phí áp dụng. Việc thực hiện tuân theo pháp luật, quy định hiện hành của các quốc gia, lãnh thổ mà tàu bay đi, đến hoặc bay qua.
 
9.8 Hành lý xách tay
 
9.8.1 Hành lý xách tay mà Hành khách mang lên khoang tàu bay phải có kích cỡ và trọng lượng theo quy định của Chúng tôi cụ thể tối đa 7 kg và kích cỡ: 50x30x20. Nếu Hành lý xách tay của Hành khách có kích cỡ hoặc có trọng lượng quá mức quy định hoặc vì lý do an toàn hoặc khai thác, Hành lý đó phải được vận chuyển như Hành lý ký gửi.
 
9.8.2 Các loại đồ vật không thích hợp với việc vận chuyển trong khoang hàng hóa (ví dụ nhạc cụ) và không đáp ứng các yêu cầu được nêu ở Điều 9.8.1 chỉ được chấp nhận vận chuyển trên khoang tàu bay nếu Hành khách có thông báo trước và được sự đồng ý của Chúng tôi. Cước phí vận chuyển các Hành lý đó được tính riêng.
 
9.9 Giao nhận Hành lý
 
9.9.1 Hành khách phải nhận lại Hành lý khi Hành lý được đưa tới nơi giao nhận tại điểm đến hoặc điểm dừng. Nếu Hành khách không nhận lại Hành lý của mình trong thời gian thích hợp, Chúng tôi có thể thu phí lưu giữ Hành lý đó. Nếu Hành lý ký gửi của Hành khách không được nhận trong vòng ba (3) tháng kể từ khi Hành lý được chuyển đến, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với Hành khách về Hành lý này.
 
9.9.2 Người được nhận Hành lý phải là người có Vé hành lý và Thẻ hành lý.
 
9.9.3. Nếu một người nhận Hành lý nhưng không thể cung cấp Vé hành lý và Thẻ hành lý, Chúng tôi chỉ giao Hành lý cho người đó với điều kiện người đó chứng minh được theo yêu cầu của Chúng tôi về quyền của mình đối với Hành lý đó.
 
9.9.4 Việc Hành khách nhận Hành lý mà không có khiếu nại tại nơi giao nhận hành lý là bằng chứng đầy đủ rằng Hành lý đã được giao trả nguyên vẹn và phù hợp với hợp đồng vận chuyển.
 
9.10 Động vật
Chúng tôi chấp nhận chuyên chở các loại động vật với các điều kiện sau:
 
9.10.1 Các loại động vật như chó, mèo, chim và các loại vật nuôi khác phải được đóng lồng cũi thích hợp hoặc vận chuyển trong thùng theo luật định, có kèm theo giấy chứng nhận thú y và tiêm chủng có giá trị, có giấy phép xuất nhập cảnh và các loại giấy tờ khác theo yêu cầu của nước xuất, nhập và quá cảnh. Việc chuyên chở có thể phải tuân thủ theo các quy định khác của Chúng tôi.
 
9.10.2 Nếu được chấp nhận là Hành lý, động vật cùng với lồng cũi và thức ăn mang theo không được coi là Hành lý miễn cước của Hành khách mà phải tính riêng là Hành lý tính cước theo quy định của Chúng tôi. Ngoại trừ được quy định tại Điều 9.10.3, động vật sẽ không được chuyên chở trong khoang Hành lý của tàu bay. Động vật phải được chuyên chở, trong lồng thích hợp, trong khoang hàng hóa của tàu bay.
 
9.10.3 Chó dẫn đường đi cùng Hành khách là người bị khuyết tật về nghe hoặc nhìn, cùng lồng cũi và thức ăn của chó được vận chuyển miễn phí ngoài phần Hành lý miễn cước của Hành khách theo quy định của Chúng tôi.
 
9.10.4 Động vật được chấp nhận vận chuyển với điều kiện Hành khách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về động vật đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc tổn thương, mất mát, chậm trễ, ốm đau hoặc cái chết của động vật trong quá trình vận chuyển, ngoại trừ do sự bất cẩn của Chúng tôi.
 
9.10.5 Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp động vật đó không được phép cho vào hay đi qua một nước, một quốc gia hay một lãnh thổ nào.
 
ĐIỀU 10: LỊCH BAY VÀ THAY ĐỔI LỊCH BAY
 
10.1 Lịch bay
 
10.1.1. Lịch trình bay thể hiện trong lịch bay có thể thay đổi trong khoảng thời gian từ ngày công bố đến ngày bay thực tế của Hành khách. Chúng tôi không đảm bảo về lịch trình bay và lịch trình bay không là một bộ phận của hợp đồng vận chuyển giữa Hành khách và Chúng tôi.
 
10.1.2. Trước khi Chúng tôi chấp nhận đặt chỗ của Hành khách, Chúng tôi hoặc các Đại lý được chỉ định thông báo cho Hành khách về lịch trình bay hiệu lực tại thời điểm đó và các thông tin này được thể hiện trên Vé của Hành khách. Khi cần thiết Chúng tôi có thể thay đổi lịch trình bay sau khi đã xuất Vé cho Hành khách và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thay đổi đường bay hoặc chuyển hướng bay, hoãn việc xếp lại lịch bay, làm chậm bất kỳ chuyến bay nào hoặc thay đổi tàu bay và điểm dừng nếu thấy là hợp lý để thích ứng với các trường hợp ngoài sự kiểm soát của Chúng tôi và vì các lý do an toàn hoặc lý do thương mại. Nếu Hành khách thông báo cho Chúng tôi địa chỉ liên lạc, Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho Hành khách những thay đổi về lịch trình bay. Sau khi Hành khách đã mua Vé, nếu Chúng tôi có thay đổi lịch trình bay mà Hành khách không chấp nhận, trong khi Chúng tôi không thể bố trí được chuyến bay thay thế phù hợp yêu cầu của Hành khách thì Hành khách được chi hoàn Vé theo Điều 11.
 
10.2 Hủy chuyến, thay đổi hành trình và chậm chuyến
 
10.2.1. Chúng tôi sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tránh chậm trễ trong việc vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách. Khi thực hiện các biện pháp này và để tránh việc hủy chuyến bay, trong trường hợp cần thiết, Chúng tôi có thể sắp xếp chuyến bay được thực hiện bởi tàu bay khác hoặc Hãng vận chuyển khác.
 
10.2.2. Ngoại trừ có những quy định khác bởi Công ước hoặc luật áp dụng, nếu Chúng tôi hủy chuyến bay, không thực hiện chuyến bay theo lịch trình đã định, không hạ cánh tại điểm dừng hoặc điểm đến của khách hoặc làm nhỡ nối chuyến của Hành khách trên chuyến bay tiếp theo mà Hành khách đã có chỗ được xác nhận thì theo lựa chọn của Hành khách, Chúng tôi sẽ thực hiện:
 
10.2.2.1. Chuyên chở Hành khách ngay khi có thể bằng chuyến bay khác mà còn chỗ trống không thu thêm bất kỳ khoản phí nào và; nếu cần thiết, gia hạn hiệu lực Vé của Hành khách; hoặc
 
10.2.2.2. Chuyển đổi hành trình bay hợp lý để Hành khách đến được điểm đến ghi trên Vé bằng các chuyến bay của Chúng tôi hoặc Hãng vận chuyển khác hoặc bằng phương tiện và hạng dịch vụ vận chuyển khác theo thỏa thuận giữa Chúng tôi và Hành khách mà không thu thêm phí; hoặc
 
10.2.2.3. Chi hoàn Vé theo quy định tại Điều 11.
 
10.2.3 Khi xảy ra bất kỳ trường hợp nào đề cập tại Điều 10.2.2, ngoại trừ có những quy định khác bởi Công ước hoặc luật áp dụng, các nội dung từ Điều 10.2.2.1 đến Điều 10.2.2.3 là phương án duy nhất mà Chúng tôi có thể cung ứng cho Hành khách và khi đó Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào khác với Hành khách. Trong trường hợp cụ thể, nếu chuyến bay bị hủy hoặc bị chậm vì lý do thời tiết hoặc chiến tranh hoặc đình công hoặc bạo loạn hoặc chậm do kiểm soát không lưu hoặc các Điều kiện bất khả khángkhác thì Chúng tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải thực hiện nội dung như tại Điều 10.2.1 đến Điều 10.2.3 hoặc chịu các chi phí như gọi điện thoại, ăn, ở, vận chuyển của Hành khách, tuy nhiên Chúng tôi cố gắng trợ giúp Hành khách tốt nhất trong trong điều kiện có thể.
 
10.2.4 Nếu Chúng tôi không có khả năng cung cấp chỗ đã được xác nhận, Chúng tôi sẽ đền bù cho Hành khách không được chuyên chở hoặc bị hạ hạng dịch vụ không tự nguyện phù hợp với luật hiện hành và quy định của Chúng tôi
 
ĐIỀU 11: CHI HOÀN
 
11.1 Vé không được chi hoàn, ngoại trừ có những quy định khác: (i) tại điều khoản này, hoặc (ii) tại điều kiện áp dụng giá hoặc giá cước, hoặc (iii) phù hợp với luật áp dụng. Chúng tôi sẽ chi hoàn toàn bộ Vé hoặc phần Vé chưa sử dụng theo những quy định dưới đây:
11.1.1 Trừ những trường hợp được quy định trong Điều này, Chúng tôi chi hoàn cho người có tên trên Vé hoặc cho người đã trả tiền mua Vé khi có bằng chứng thỏa đáng.
 
11.1.2 Nếu Vé do người không phải là người có tên trên Vé trả tiền và nếu Chúng tôi có ghi trên Vé về sự hạn chế trong việc chi hoàn thì Chúng tôi chỉ chi hoàn cho người trả tiền mua Vé hoặc theo yêu cầu của người đó.
 
11.1.3 Trừ trường hợp mất Vé, Chúng tôi chỉ chi hoàn khi Hành khách giao cho Chúng tôi Vé và các Tờ vận chuyển chưa sử dụng.
 
11.1.4 Việc chi hoàn cho người xuất trình Tờ hành khách hoặc Hoá đơn thu tiền và tất cả các Tờ vận chuyển chưa sử dụng khi người đó đáp ứng được các điều kiện nêu tại Điều 11.2.1 hoặc Điều 11.2.2 được coi là chi hoàn đúng đối tượng. Khi đó Chúng tôi sẽ được miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào của Hành khách hoặc bất kỳ người nào khác về việc chi hoàn này.
 
11.2 Chi hoàn không tự nguyện
Nếu Chúng tôi hủy chuyến bay, không khai thác được chuyến bay theo lịch bay một cách hợp lý, không đến điểm đến cuối cùng hoặc điểm dừng đã ghi trên Vé của Hành khách hoặc không có chỗ cho Hành khách mặc dù đã được xác nhận chỗ hoặc làm cho Hành khách lỡ chuyến bay tiếp theo đã được xác nhận chỗ, khoản chi hoàn sẽ là:
 
11.2.1 Nếu Vé hoàn toàn chưa được sử dụng, khoản chi hoàn sẽ bằng số tiền khách đã trả.
 
11.2.2 Nếu Vé đã được sử dụng một phần, khoản chi hoàn sẽ không thấp hơn chênh lệch giữa mức giá đã trả và mức giá áp dụng cho hành trình đã sử dụng.
 
11.2.3 Khi Hành khách đã chấp nhận khoản chi hoàn trong những trường hợp trên, Chúng tôi sẽ không còn bất kỳ trách nhiệm nào khác.
 
11.3 Chi hoàn tự nguyện
Nếu Hành khách chi hoàn Vé vì lý do khác ngoài những lý do nêu trong Điều 11.2, khoản chi hoàn sẽ là:
 
11.3.1 Nếu Vé hoàn toàn chưa được sử dụng, khoản chi hoàn sẽ bằng số tiền khách đã trả trừ phí dịch vụ áp dụng hoặc phí bỏ chỗ;
 
11.3.2 Nếu Vé đã được sử dụng một phần, khoản chi hoàn là phần chênh lệch giữa mức giá đã trả và mức giá áp dụng cho hành trình đã sử dụng trừ chi phí dịch vụ áp dụng hoặc phí bỏ chỗ.
 
11.4 Chi hoàn đối với Vé bị mất.
 
11.4.1 Nếu toàn bộ hoặc một phần Vé bị mất và Hành khách cung cấp được cho Chúng tôi bằng chứng mất Vé thỏa đáng và chấp nhận trả phí dịch vụ áp dụng, việc chi hoàn sẽ được thực hiện sau khi Vé bị mất hết hiệu lực, với điều kiện:
 
11.4.1.1 Khi toàn bộ hoặc một phần Vé bị mất chưa được sử dụng hoặc hoàn hoặc đổi, trừ trường hợp do sơ suất của Chúng tôi mà Vé bị mất đã được sử dụng hoặc đã chi hoàn hoặc đã đổi cho người nào khác;
 
11.4.1.2 Người được chi hoàn phải khai theo mẫu của Chúng tôi và cam kết trả lại cho Chúng tôi số tiền nhận chi hoàn do có sự gian lận và/hoặc toàn bộ hoặc một phần Vé bị mất được sử dụng bởi người khác, trừ trường hợp do sơ suất của Chúng tôi mà Vé bị mất đã được sử dụng bởi người nào khác.
 
11.4.2 Nếu Chúng tôi hoặc Đại lý được chỉ định làm mất toàn bộ Vé hoặc một phần Vé thì việc xử lý Vé bị mất sẽ thuộc về trách nhiệm của Chúng tôi.
 
11.5 Quyền từ chối chi hoàn
 
11.5.1 Chúng tôi có thể từ chối việc chi hoàn nếu yêu cầu chi hoàn được đưa ra sau thời hạn hiệu lực của Vé.
 
11.5.2 Chúng tôi có thể từ chối chi hoàn nếu Vé đã được xuất trình cho Chúng tôi hay nhà chức trách của một nước như một chứng cứ chứng tỏ Hành khách rời nước đó, trừ khi Hành khách chứng minh cho Chúng tôi một cách thỏa đáng rằng Hành khách được phép ở lại hoặc rời nước đó bằng Hãng vận chuyển khác hoặc bằng phương tiện vận tải khác.
 
11.5.3 Chúng tôi có thể từ chối chi hoàn trong các trường hợp được quy định tại Điều 8.2.
 
11.6 Đồng tiền chi hoàn
 
Việc chi hoàn phải tuân theo các quy định, quy chế của Chính phủ của nước tại đó Hành khách mua Vé ban đầu và của nước tại đó Vé được chi hoàn. Theo đó việc chi hoàn thường được thực hiện bằng đồng tiền đã dùng để mua Vé hoặc bằng đồng tiền khác theo quy định của Chúng tôi.
 
11.7 Người chi hoàn tiền
Việc chi hoàn Vé tự nguyện được thực hiện bởi Hãng xuất vé hoặc các Đại lý được Hãng xuất vé chỉ định.
 
ĐIỀU 12: HÀNH VI TRÊN TÀU BAY
 
12.1 Trên tàu bay nếu Hành khách thực hiện một trong các hành vi sau đây: (i) phạm tội; (ii) đe dọa, uy hiếp an toàn hàng không, an ninh hàng không; (iii) hành hung hoặc đe dọa thành viên tổ bay, Hành khách; (iv) không tuân theo sự hướng dẫn của người chỉ huy tàu bay hoặc của thành viên tổ bay thay mặt người chỉ huy tàu bay về việc bảo đảm an toàn cho tàu bay, duy trì trật tự, kỷ luật trong tàu bay; (v) phá hoại thiết bị, tài sản trong tàu bay; (vi) sử dụng ma túy; (vii) hút thuốc trên tàu bay kể cả trong buồng vệ sinh; (viii) các hành vi vi phạm thuần phong, mỹ tục, trật tự công cộng khác, thì Chúng tôi sẽ tiến hành những biện pháp an ninh cần thiết để ngăn chặn việc tiếp tục những hành vi như vậy. Chúng tôi có quyền yêu cầu Hành khách đó rời khỏi tàu bay và giao cho nhà chức trách sân bay nơi tàu bay khởi hành hoặc nơi tàu bay hạ cánh, từ chối vận chuyển Hành khách đó vĩnh viễn hoặc có thời hạn trên các chuyến bay do Chúng tôi khai thác hoặc đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.
 
12.2 Hành khách không được sử dụng đồ uống có cồn trên các chuyến bay của Chúng tôi trừ khi được Chúng tôi phục vụ. Chúng tôi có quyền từ chối phục vụ hoặc thu lại những đồ uống có cồn đã phục vụ Hành khách.
 
12.3 Nếu Hành khách vi phạm quy định tại Điều 12.1 thì Chúng tôi có quyền yêu cầu Hành khách phải bồi thường những thiệt hại phát sinh do lỗi của Hành khách bao gồm những chi phí liên quan đến việc tàu bay hạ cánh khẩn cấp, những thiệt hại về người, tài sản và những thiệt hại khác mà Chúng tôi, các đại lý, nhân viên, nhà cung cấp dịch vụ, hành khách và bên thứ ba của Chúng tôi đã gánh chịu.
 
12.4 Thiết bị điện tử
 
12.4.1 Vì lý do an toàn, trên tàu bay Hành khách không được sử dụng các thiết bị điện tử bao gồm, nhưng không giới hạn, điện thoại di động, máy tính xách tay, các thiết bị ghi âm, máy thu thanh, MP3, các máy nghe nhạc CD, trò chơi điện tử, sản phẩm la-de hoặc các phương tiện truyền tín hiệu gồm đồ chơi điều khiển từ xa và máy thu, phát vô tuyến xách tay (máy bộ đàm) nếu không được phép của Chúng tôi. Trong trường hợp được Chúng tôi cho phép, việc sử dụng các thiết bị trên phải tuân thủ theo đúng quy định của Chúng tôi. Máy trợ thính và ổn định tim được phép sử dụng.
 
12.4.2 Nếu Hành khách không tuân thủ theo quy định của Điều 12.4.1, Chúng tôi có quyền thu giữ những thiết bị điện tử nói trên cho tới khi kết thúc chuyến bay hoặc cho tới thời điểm chúng tôi cho là hợp lý.
 
ĐIỀU 13: THU XẾP CÁC DỊCH VỤ KHÁC
 
13.1 Trừ khi Chúng tôi có quy định khác, Chúng tôi không duy trì, khai thác hoặc cung cấp các dịch vụ vận chuyển mặt đất giữa các sân bay hoặc từ sân bay đến các điểm khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hoạt động của nhà khai thác các dịch vụ này kể cả trường hợp nhân viên của Chúng tôi hoặc người đại diện của Chúng tôi giúp đỡ Hành khách sử dụng các dịch vụ đó.
 
13.2 Nếu Chúng tôi thu xếp cho Hành khách với bất kỳ bên thứ ba nào để cung cấp bất kỳ dịch vụ mà không phải là vận chuyển bằng đường hàng không, bao gồm vận chuyển đường bộ, đường sắt và đường biển hoặc nếu
Chúng tôi xuất Vé hoặc phiếu cung cấp dịch vụ liên quan đến việc vận chuyển hoặc dịch vụ (không phải dịch vụ vận chuyển bằng đường hàng không) do một bên thứ ba cung cấp, chẳng hạn như đặt phòng khách sạn hay thuê ô tô, thì điều này có nghĩa rằng Chúng tôi chỉ đóng vai trò như đại diện của Hành khách với bên thứ ba đó. Các điều kiện và điều khoản của nhà cung cấp dịch vụ thứ ba sẽ áp dụng, và Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Hành khách về các dịch vụ đó, bao gồm cả quyết định của nhà cung cấp dịch vụ thứ ba về việc huỷ hoặc từ chối bất kỳ sự đặt chỗ nào.
 
13.3 Nếu Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển đường bộ, đường sắt hoặc đường biển cho Hành khách, các điều kiện khác có thể áp dụng cho việc vận chuyển đó.
 
13.4 Hành khách phải tự trả các chi phí khác ngoài những chi phí cho các dịch vụ đã được bao gồm trong giá cước, trừ trường hợp khác được nêu trong quy định của Chúng tôi
 
ĐIỀU 14: THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
14.1 Khái quát chung
 
14.1.1 Hành khách phải nghiên cứu các quy định liên quan đến xuất, nhập, quá cảnh đối với quốc gia mà Hành khách có ý định xuất hoặc nhập hoặc quá cảnh; và xuất trình hộ chiếu, thị thực, giấy chứng nhận sức khoẻ (nếu cần) và các loại giấy tờ tùy thân khác cho Hàng không Mekông.
 
14.1.2 Hành khách phải tuân thủ pháp luật, quy định, lệnh, sắc luật, yêu cầu và điều kiện của những quốc gia nơi có điểm bay đi, bay đến hoặc bay qua và tuân theo quy định của Chúng tôi.
 
14.1.3 Air Mekông không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào do Hành khách: (i) không có các giấy tờ cần thiết như hộ chiếu, thị thực, giấy chứng nhận sức khỏe và các giấy tờ khác, hoặc (ii) có hộ chiếu, thị thực, giấy chứng nhận sức khỏe và các giấy tờ khác đã hết hạn hoặc không hợp lệ, hoặc (iii) không tuân thủ pháp luật, quy chế, sắc lệnh, các yêu cầu, đòi hỏi, các quy định và hướng dẫn.
 
14.1.4 Hàng không Mê Kông không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Hành khách về các hướng dẫn hay thông báo mà nhân viên của hàng không Mêkông hay Đại lý được chỉ định cung cấp liên quan đến việc xin các giấy tờ hoặc thị thực cần thiết hoặc việc tuân theo pháp luật, quy chế, sắc lệnh, các yêu cầu, đòi hỏi, các quy định và hướng dẫn.
 
14.2 Giấy tờ tuỳ thân
Trước khi khởi hành, Hành khách phải xuất trình cho Hàng không Mê Kông tất cả các giấy tờ theo yêu cầu của pháp luật, quy định, sắc lệnh, yêu cầu hoặc điều kiện của các nước có liên quan, bao gồm hộ chiếu, giấy thông hành hoặc giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh và các giấy tờ khác. Nếu Chúng tôi yêu cầu, Hành khách phải cho phép Chúng tôi giữ và sao chụp hộ chiếu hoặc các loại giấy tờ tuỳ thân tương đương khác. Các giấy tờ này sẽ được giao cho thành viên tổ bay giữ và bảo quản cho tới khi kết thúc chuyến bay. Hàng không Mêkông có quyền từ chối vận chuyển nếu Hành khách không tuân thủ các yêu cầu này hoặc giấy tờ tuỳ thân của Hành khách có dấu hiệu không hợp lệ.
 
14.3 Từ chối nhập cảnh
Nếu Hành khách bị từ chối nhập cảnh vào một quốc gia, Hành khách sẽ phải thanh toán các khoản phạt hoặc phí mà Chúng tôi phải trả theo qui định của nhà chức trách nước sở tại, các chi phí liên quan đến việc tạm giữ, vận chuyển Hành khách ra khỏi quốc gia đó, và các khoản chi phí hợp lý mà Chúng tôi phải trả hoặc đồng ý trả. Chúng tôi không hoàn lại tiền cước vận chuyển Hành khách đến điểm bị từ chối nhập cảnh hay bị trục xuất.
 
14.4 Trách nhiệm của Hành khách đối với tiền phạt, chi phí tạm giữ v.v.
Nếu Hàng không Mê Kông phải thanh toán hoặc đặt cọc bất kỳ khoản phạt hoặc bất kỳ chi phí nào do việc Hành khách không tuân thủ các luật, quy định, lệnh hoặc các điều kiện đi lại khác của các nước có liên quan hoặc Hành khách không có các giấy tờ cần thiết, thì Hành khách sẽ phải hoàn trả cho Chúng tôi mọi khoản tiền mà Chúng tôi đã thanh toán hoặc sẽ phải thanh toán. Hàng không Mê Kông có thể dùng các khoản tiền mà Hành khách đã trả cho Chúng tôi nhưng chưa dùng đến hoặc bất cứ khoản tiền nào mà Chúng tôi đang giữ của Hành khách để thanh toán các khoản chi phí trên.
 
14.5 Kiểm tra hải quan
Nếu được yêu cầu, Hành khách phải có mặt để các nhân viên hải quan hay các nhà chức trách khác kiểm tra Hành lý. Hàng không Mê Kông không chịu trách nhiệm đối với mọi mất mát hay thiệt hại xảy ra trong quá trình kiểm tra hoặc do việc Hành khách không tuân thủ các yêu cầu này.
 
14.6 Kiểm tra an ninh
Hành khách và Hành lý phải chịu sự kiểm tra an ninh của Hàng không Mê Kông , nhân viên Chính phủ, Nhà chức trách sân bay, hoặc Hãng vận chuyển khác. Hàng không Mêkông không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do kết quả của quá trình kiểm tra an ninh trừ khi do lỗi cố ý của Chúng tôi; hoặc do việc Hành khách không tuân thủ những yêu cầu này.
 
ĐIỀU 15. HÃNG VẬN CHUYỂN KẾ TIẾP
 
Việc vận chuyển theo hành trình ghi trên một Vé hoặc trên các Vé nối do nhiều Hãng vận chuyển kế tiếp theo được thực hiện được coi như vận chuyển duy nhất.
 
ĐIỀU 16: TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THIỆT HẠI
 
16.1 Các Luật áp dụng.
 
16.1.1 Điều lệ vận chuyển và Luật áp dụng điều chỉnh trách nhiệm của Chúng tôi đối với Hành khách. Trong trường hợp hành trình của Hành khách có sự tham gia của Hãng vận chuyển khác, trách nhiệm của họ được qui định bởi luật áp dụng, trừ khi Điều lệ vận chuyển này có qui định khác về điều kiện vận chuyển của họ. Các Hãng vận chuyển này có thể có mức giới hạn trách nhiệm thấp hơn.
 
16.1.2 Luật áp dụng có thể bao gồm Công ước và/hoặc các điều luật áp dụng đối với từng quốc gia riêng biệt.
 
16.1.3 Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh trên chuyến bay do Chúng tôi khai thác, hoặc trên chuyến bay mà Chúng tôi có trách nhiệm pháp lý với Hành khách. Nếu Chúng tôi xuất Vé họăc làm thủ tục Hành lý cho Hành khách trên chuyến bay của Hãng vận chuyển khác thì Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm như là một đại lý của Hãng vận chuyển đó.
 
16.1.4 Điều 16 này qui định các mức giới hạn trách nhiệm và tóm tắt các qui định mà Chúng tôi áp dụng theo Công ước và các luật áp dụng. Tuy nhiên, nếu Điều 16 này có mâu thuẫn với Công ước hoặc các luật áp dụng, thì Công ước hoặc các luật áp dụng sẽ được áp dụng.
 
16.2 Trách nhiệm đối với Hành khách bị chết hoặc bị thương thân thể
Trách nhiệm của Chúng tôi đối với các thiệt hại được chứng minh của Hành khách trong trường hợp bị chết, bị thương hoặc tổn thương thân thể do tai nạn phát sinh từ hay liên quan đến quá trình vận chuyển do Chúng tôi thực hiện phụ thuộc vào các quy tắc và giới hạn của Luật áp dụng cũng như các quy định bổ sung sau:
 
16.2.1 Trách nhiệm của Chúng tôi đối với việc Hành khách bị chết hoặc bị thương thân thể được giới hạn trong tổng số tiền có giá trị tương đương 100.000 SDR cho mỗi Hành khách, kể cả các chi phí pháp lý.
 
16.2.2 Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với Hành khách xảy ra trong quá trình vận chuyển bằng tàu bay, trừ trường hợp thiệt hại đó hoàn toàn do tình trạng sức khỏe của Hành khách gây ra. Trong trường hợp thiệt hại do Hành khách tự gây ra cho mình thì Chúng tôi có thể được miễn hoặc giảm trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
 
16.2.3 Căn cứ vào Điều 22 (1) của Công ước, đối với vận chuyển quốc tế do Chúng tôi thực hiện và do Công ước điều chỉnh, giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi đối với mỗi Hành khách bị chết, bị thương hoặc tổn thương thân thể là 100.000 SDR kể cả các chi phí pháp lý.
 
16.2.6 Không một điều khoản nào trong Điều lệ vận chuyển này được hiểu là phương hại đến quyền và trách nhiệm của các Hãng vận chuyển trên đối với bất kỳ khiếu nại nào do một người hoặc do đại diện của người này tiến hành một khi người này cố tình gây ra thiệt hại làm chết, bị thương hoặc tổn thương thân thể cho Hành khách.
Tên của những Hãng vận chuyển tham gia thỏa thuận được nêu trong khoản này được tra cứu tại tất cả các phòng vé của những Hãng vận chuyển đó và có thể được kiểm tra theo yêu cầu. Mỗi Hãng vận chuyển tham gia thỏa thuận này với tư cách độc lập và chịu trách nhiệm về chặng vận chuyển mà mình thực hiện, vì vậy Hãng vận chuyển đó không được áp đặt trách nhiệm cho những Hãng vận chuyển khác đối với các chặng vận chuyển mà họ thực hiện cũng như không gánh chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với việc vận chuyển do những Hãng vận chuyển khác thực hiện.
 
16.3 Trách nhiệm của Chúng tôi đối với Thiệt hại về Hành lý
 
16.3.1 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các Thiệt hại về Hành lý xách tay (không tính các trường hợp Thiệt hại gây ra bởi việc chậm chuyến bay được qui định tại Điều 16.4 dưới đây) trừ trường hợp Thiệt hại gây ra do sơ suất của Chúng tôi hoặc của Đại lý được chỉ định của Chúng tôi.
 
16.3.2 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những Thiệt hại gây ra bởi các khiếm khuyết về mặt bản chất, chất lượng hay thiếu sót của Hành lý. Cũng như vậy, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối những hao mòn và rách vỡ một cách hợp lý của Hành lý gây ra bởi sự di chuyển và va đập thông thường khi vận chuyển bằng đường hàng không.
 
16.3.3 Đối với các khiếu nại được điều chỉnh bởi Công ước, giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi đối với thiệt hại về Hành lý ký gửi là 20 Đô-la Mỹ một ki-lô-gram và đối với Hành lý xách tay là 400 Đô-la Mỹ một Hành khách hoặc mức cao hơn theo qui định tại Điều 9.7. Trong trường hợp Hành khách chỉ nhận được một phần mà không phải toàn bộ Hành lý ký gửi, hoặc trong trường hợp có sự thiệt hại một phần chứ không phải toàn bộ Hành lý ký gửi, kể cả Hành lý có kê khai giá trị cao hơn, thì trách nhiệm của Chúng tôi đối với phần Hành lý không nhận được hoặc bị Thiệt hại chỉ căn cứ vào tỷ lệ trọng lượng mà không xét đến giá trị của bất kỳ phần nào của Hành lý.
 
16.3.4 Các mức giới hạn trách nhiệm nêu trên đây sẽ không được áp dụng nếu Hành khách có thể chứng minh Thiệt hại về Hành lý gây ra bởi hành động hoặc thiếu sót của Chúng tôi hoặc người đại diện của Chúng tôi:
(a) cố tình gây ra Thiệt hại; hoặc
(b) bất cẩn và mặc dù có nhận thức thực tế rằng Thiệt hại có thể xảy ra và Hành khách có thể chứng minh rằng Chúng tôi hoặc người đại diện của Chúng tôi thực hiện những hành động hoặc thiếu sót này trong quá trình thực hiện các công việc được giao.
 
16.3.5 Nếu hành trình của Hành khách thuộc phạm vi điều chỉnh theo luật của nước sở tại, giới hạn trách nhiệm đối với Thiệt hại của Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay theo luật này được áp dụng với Hành lý của Hành khách.
 
16.3.6 Nếu hành trình của Hành khách không thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước và luật của nước sở tại không qui định mức giới hạn trách nhiệm đối với Thiệt hại về Hành lý ký gửi và Hành lý xách tay của Hành khách, Chúng tôi áp dụng mức giới hạn trách nhiệm quy định tại Điều 16.3.3.
 
16.3.7 Hành khách có thể kê khai giá trị (theo Điều 9.7) hoặc có thể mua bảo hiểm riêng cho Hành lý của mình trong trường hợp giá trị thực tế hoặc chi phí thay thế của Hành lý ký gửi hoặc Hành lý xách tay vượt quá mức giới hạn trách nhiệm của Chúng tôi.
 
16.3.8 Nếu trọng lượng của Hành lý không được ghi trên Vé hành lý thì tổng trọng lượng Hành lý ký gửi của Hành khách được coi như không vượt quá trọng lượng miễn cước áp dụng đối với hạng dịch vụ tương ứng của Hành khách được ghi rõ trong các quy định của Chúng tôi.
 
16.3.9 Nếu Hành khách có kê khai giá trị của Hành lý ký gửi khi làm thủ tục chuyến bay và đã trả các khoản phí áp dụng, trách nhiệm của Chúng tôi được giới hạn trong giá trị kê khai.
 
16.3.10 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những Thiệt hại về Hành lý gây ra bởi chậm chuyến nếu Chúng tôi chứng minh được rằng: (i) Chúng tôi và người đại diện của Chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết một cách hợp lý để tránh Thiệt hại đó, hoặc (ii) Chúng tôi hoặc người đại diện của Chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp đó.
 
16.3.11 Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với thương tích của Hành khách hoặc Thiệt hại đối với Hành lý của Hành khách gây ra bởi những đồ vật có trong Hành lý của bản thân Hành khách hoặc của người khác. Hành khách phải chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào gây ra bởi Hành lý của Hành khách đối với những người khác, bao gồm cả tài sản và Hành khách đó phải bồi thường cho Chúng tôi tất cả các tổn thất và chi phí mà Chúng tôi phải chịu do hậu quả của việc đó.
 
16.3.12 Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về Thiệt hại đối với các đồ vật theo qui định tại Điều 9.3. trong Hành lý ký gửi của Hành khách bao gồm, nhưng không hạn chế, thiệt hại đối với các đồ vật dễ vỡ, hàng mau hỏng (đồ tươi sống, thực phẩm dễ hư hỏng…), chìa khoá, tác phẩm nghệ thuật, máy ảnh, máy quay phim, tiền, đồ trang sức, kim loại quí, đá quí, thuốc chữa bệnh, hàng hoá nguy hiểm, máy tính, các thiết bị điện tử, giấy tờ có giá trị chuyển đổi thành tiền, chứng khoán, tài liệu đàm phán, hợp đồng, tài liệu kinh doanh, hàng mẫu, giấy tờ tùy thân, các vật dụng quý và/hoặc có giá trị khác trong hành lý ký gửi mà không khai báo vận chuyển theo dạng Hành lý có giá trị cao… cho dù Chúng tôi có biết hay không.
 
16.3.13 Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về Thiệt hại đối với Hành lý của Hành khách do Hành khách không thực hiện theo Điều 9.4.6 bao gồm cả việc Hành khách không thể nhận Hành lý, làm thủ tục Hành lý và gắn lại Thẻ hành lý để vận chuyển trên chuyến bay của một Hãng vận chuyển khác mà Chúng tôi không có hợp đồng vận chuyển liên chặng với Hãng đó.
 
16.4 Trách nhiệm của Chúng tôi đối với các Thiệt hại xảy ra do Hành khách bị chậm chuyến
 
16.4.1 Trách nhiệm của Chúng tôi đối với các Thiệt hại xảy ra do Hành khách bị chậm chuyến được giới hạn bởi Công ước.
 
16.4.2 Cho dù Công ước có được áp dụng cho yêu cầu bồi thường của Hành khách hay không, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các Thiệt hại đối với Hành khách do bị chậm chuyến nếu Chúng tôi chứng minh rằng Chúng tôi và người đại diện của Chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp được yêu cầu một cách hợp lý để tránh những Thiệt hại hoặc Chúng tôi và người đại diện của Chúng tôi không thể thực hiện các biện pháp như vậy.
 
16.5 Quy định chung
Trong chừng mực không mâu thuẫn với các quy định trên và bất kể có nằm trong phạm vi áp dụng của Công ước hay không, thì:
 
16.5.1 Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm bồi thường Thiệt hại trong trường hợp Hành khách chết hoặc bị thương do tai nạn xảy ra trong tàu bay, trong thời gian Chúng tôi đưa Hành khách lên tàu bay hoặc rời tàu bay.
 
16.5.2 Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với những Thiệt hại phát sinh trên chuyến bay của mình. Nếu Chúng tôi xuất Vé hay làm thủ tục Hành lý cho Hành khách trên những chuyến bay của Hãng vận chuyển khác thì Chúng tôi chịu trách nhiệm như là một đại lý của Hãng vận chuyển đó.
 
16.5.3 Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào do việc Chúng tôi tuân theo hoặc do việc Hành khách không tuân theo các quy định của pháp luật hoặc các quy định, sắc lệnh và yêu cầu của Chính phủ.
 
16.5.4 Trừ khi Điều lệ vận chuyển này quy định khác đi, trách nhiệm bồi thường của Chúng tôi chỉ giới hạn đối với các Thiệt hại thực tế được Hành khách chứng minh, và trong bất kỳ điều kiện nào, Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với: (i) bất kỳ tổn thất về lợi nhuận, thu nhập, hợp đồng, bán hàng, lãi suất tiết kiệm, sự tín nhiệm và uy tín; và (ii) các tổn thất gián tiếp hoặc (iii) bất kỳ hình thức thiệt hại không thể xác định được để bồi thường.
 
16.5.5 Nếu Hành khách được vận chuyển trong tình trạng tâm thần hoặc tuổi tác hoặc tình trạng cơ thể có thể gây nguy hiểm hay rủi ro cho chính Hành khách đó thì Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ đau ốm, thương tổn hay tàn tật, kể cả sự thiệt mạng do một trong những tình trạng nêu trên hoặc do hậu quả của tình trạng đó gây ra.
 
16.5.6 Nếu Hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay mà không được cung cấp chỗ hoặc không được cung cấp đúng hạng dịch vụ thì Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà Hành khách phải chịu do lỗi của Chúng tôi, nhưng trách nhiệm của Chúng tôi trong trường hợp này được giới hạn ở mức hoàn lại những chi phí hợp lý của Hành khách về chỗ ở, ăn uống, thông tin và đi lại từ/ đến sân bay và bồi thường những thiệt hại mà Hành khách phải chịu theo quy định của Chúng tôi.
 
ĐIỀU 17. THỜI HẠN KHIẾU NẠI VÀ KHỞI KIỆN
 
17.1 Thời hạn khiếu nại Hành lý
 
17.1.1 Việc Hành khách nhận Hành lý mà không có khiếu nại tại nơi giao nhận hành lý là bằng chứng đầy đủ rằng Hành lý đã được giao trả nguyên vẹn và phù hợp với hợp đồng vận chuyển, ngoại trừ trường hợp Hành khách có căn cứ rõ ràng chứng minh khác đi.
 
17.1.2 Thông báo khiếu nại
Mọi khiếu nại về thiệt hại đối với Hành lý ký gửi chỉ được chấp nhận khi người có quyền nhận Hành lý gửi khiếu nại bằng văn bản cho Chúng tôi trong thời hạn sau đây:
 
17.1.2.1 Bẩy ngày kể từ ngày nhận hành lý trong trường hợp thiếu hụt, hư hỏng hành lý.
 
17.1.2.2 Bẩyngày kể từ ngày lẽ ra phải nhận được hành lý trong trường hợp mất một hay nhiều kiện hành lý.
 
17.1.2.3 Hai mươi mốt ngày kể từ ngày đã nhận được hành lý trong trường hợp hành lý bị vận chuyển chậm.
 
17.2 Thời hiệu khởi kiện
Thời hiệu khởi kiện về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Chúng tôi đối với Thiệt hại xảy ra cho Hành khách, Hành lý là trong vòng hai năm, kể từ ngày tàu bay đến địa điểm đến, ngày tàu bay phải đến địa điểm đến hoặc từ ngày việc vận chuyển bị chấm dứt. Phương pháp tính thời gian do luật nơi có tòa án thụ lý vụ kiện quy định.
 
ĐIỀU 18: SỬA ĐỔI VÀ MIỄN TRÁCH
 
18.1 Không một nhân viên, người làm thuê hoặc đại diện nào của Chúng tôi có quyền sửa đổi, điều chỉnh hay loại bỏ bất kỳ một điều khoản nào trong Điều lệ vận chuyển này hoặc trong quy định của Chúng tôi.
18.2 Những quy định trong Điều lệ vận chuyển này có thể thay đổi mà không có thông báo nhưng với điều kiện, những thay đổi đó không áp dụng cho những hợp đồng vận chuyển đã bắt đầu thực hiện và phải được nhà chức trách phê chuẩn.
 
18.3 Những qui định trong bản Điều lệ vận chuyển này được xuất bản bằng ba (3) thứ tiếng, Tiếng Việt, Tiếng Anh, và Tiếng Khơme. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong các phiên bản này, phiên bản Tiếng Việt sẽ được áp dụng.
 
ĐIỀU 19: ĐIỀU KIỆN KHÁC
Việc vận chuyển Hành khách và Hành lý của Hành khách còn được thực hiện theo Quy định của Chúng tôi và Quy định khác mà Chúng tôi áp dụng hoặc thừa nhận.
 
ĐIỀU 20: TIÊU ĐỀ, ĐỀ MỤC
Các tiêu đề và đề mục trong Điều lệ vận chuyển này là để dễ tham chiếu và không sử dụng cho việc diễn giải nội dung điều khoản đó.
Nguồn tin: Air Mekong
 

Liên hệ nhân viên đặt vé máy bay Air Mekong

Văn Lâm: 093.627.1099 - 091.591.0399
Mr Vinh: 096.856.7217
Thu Hà: 091.591.0399
Phòng vé máy bay0433.115.006
 
Tra giá vé máy bay giá rẻ các hãng hàng không

Giá vé máy bay

Kinh nghiệm mua vé máy bay

Vé máy bay

Xem bản: Desktop | Mobile